[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การอบรมหลักสูตร “Main Course" จิตศึกษา

     เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงนำโดยผู้อำนวยการและคณะครูทั้งหมด ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Main Course" จิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแนวทางการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของกองทุนเเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กิจกรรมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างเเละนักเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1โรงเรียน 1นวัตกรรม)

      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1โรงเรียน 1นวัตกรรม) ซึ่งโรงเรียน วัดบ้านมุงนำโดยผู้อำนวยการและคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

     วันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดทุ่งยาว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่นักเรียนและสืบทอดประเพณีที่ดีแบบนี้ของไทยให้คงอยู่ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต คือ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากมูลค้างคาว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ (นายไพรฑูรย์ อินทรปราง) และคณะครูโรงเรียนบ้านน้อยฯ ได้นำกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ไปที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านมุง

     เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านมุง นำโดยเทศบาลตำบลบ้านมุง และสำนักงานป่าไม้อำเภอเนินมะปราง และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การมอบเงินทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา และการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นำโดยผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ และโรงเรียนวัดบ้านมุงได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนินมะปราง 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียน

     ขอขอบคุณ คุณเบญจพร แผลงศร และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดยคณะครูได้ให้นักเรียนเลือกเสื้อผ้าที่ตนเองชอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : คณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

     วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม เพื่อดูเทคนิควิธีการและการใช้สื่อในการจัดเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ร่วมงานแถลงข่าว “ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง”

     วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว “ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง” โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง

     วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com