[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง


 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม วิทยาการคำนวณ

          17 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย ศน.ประเสริฐ ปานรอด ศน.สุพัตรา ปานรอด และศน.ธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย การคิดเชิงคํานวณ (Coding) การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital) และการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร(Media and Information Literacy)

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com