[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม วิทยาการคำนวณ

     17 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย ศน.ประเสริฐ ปานรอด ศน.สุพัตรา ปานรอด และศน.ธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ประกอบด้วย การคิดเชิงคํานวณ (Coding) การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital) และการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร(Media and Information Literacy)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : การผลิตปุ๋ยหมัก

     11 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย เข้ารับการอบรม การผลิตปุ๋ยหมัก จากสารเร่ง พด.1 และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากสารเร่ง พด.2 โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 /2563 ( 1 ต.ค.63 )

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 /2563 ( 1 ต.ค.63 ) จากคณะกรรมการการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำโดยนายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 พร้อมด้วย นายวิญญู ดวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

     วันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ได้เข้าอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย เป็นกระบวนการพัฒนาความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ (Injury prevention) จากภัยต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยทางสังคม และสร้างเสริมความปลอดภัย (Safety promotion) ในระดับบุคคลและกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชน จากมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : ความรู้เรื่องทันตกรรมและตรวจสุขภาพของปาก

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องความรู้เรื่องทันตกรรมและตรวจสุขภาพของปากจากโรงพยาบาลเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : ดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ได้ดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียน

     ขอขอบคุณ คุณเบญจพร แผลงศร คุณจิรัฎฐ์ ชุมพล คุณจิตเกษม ธนูทอง คุณลาวัลย์ โฆวัฒนะกุล และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดยคณะครูได้ให้นักเรียนเลือกเสื้อผ้าที่ตนเองชอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : โครงการ School Fun โรงเรียนฟันดี

     วันที่ 3 กันยายน 2563 คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน มีเกมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกด้วย เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพฟันของนักเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 2 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยช่วยกันเทน้ำที่ขังในภาชนะต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ เศษขยะที่มีน้ำขัง เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงลายมีที่วางไข่ได้อีก และ ทำให้นักเรียนได้รู้และระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม

     สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม ต้อนรับครูใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม

     สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

     31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "กองทัพบก สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 กองบังคับการชุดควบคุมการปฏิบัติการพิเศษที่ 41 ได้จัดกิจกรรม "กองทัพบก สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการเข้ามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร เสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในกองทัพบกฯ ในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรี สร้างอุดมการณ์ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริการตัดผมฟรี และบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ โดยมี นายฆิณวุธ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน คณะกรรมการส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (เอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอขอบคุณ นักศึกษาที่มาออกค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านน้อยฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

      นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยพร้อมคณะครู รับการนิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศึกษานิเทศก์ นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ นางสุพัตรา ปานรอด นายประเสริฐ ปานรอด ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com