[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : บ้านวังดินเหนียว มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันปลุกกระแสต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อให้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง และช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำรึกถึงท่านสุนทรโวหาร โดยกิจกรรมมจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะทางด้านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอรบมสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านวังขวัญ

      วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังขวัญ จำนวนนักเรียน 73 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน ในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย กังหันลม เกมออกแบบกังหันลม เกมเพื่อการศึกษา การสืบค้นเทคโนโลยี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : การทำบุญวันพระ

     วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 วันนี้วันพระ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 และชั้นป.1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านพุกระโดน ร่วมทำบุญกันตอนเช้าที่ วัดพุกระโดน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านพุกระโดนจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู"โดยนางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เพื่อให้นักเรียนได้น้อมจิตรำลึกนึกถึงพระคุณครูและแสดงถึงความรักความเข้าใจ ในความรู้สึกของเด็ก และปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู จะช่วยให้เด็กมีคุณค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรักความเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณให้ความรูคู่คุณธรรม เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู 2562

     13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" โดยมีนายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกาย เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว

     เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนและได้ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้นักเรียนได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

     อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านมุง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท ฮ่องเต้ สปอร์ต อีเว้นท์ จำกัด ผู้จัดโครงการ “บ้านมุง เนินมะปราง มาราธอน 2019” มอบเงินบริจาคให้ทางโรงเรียนวัดบ้านมุง จำนวน 75,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมเกียรติ

      การจัดกิจกรรมการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมเกียรติโรงเรียนพยาบาลส่งเสริมตำบลทุ่งยาว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดวังขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 2562

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำความสะอาดภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านวังขวัญ บริเวณโดยรอบ และวัดวังขวัญ ร่วมกับจิตอาสาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2562

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีท่านกำนันสำราญ แก้วดอก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ นายณัฐวัฒน์ คำแหง ได้มีการทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ครูผู้สอน ในเรื่องกฎระเบียบ ต่างๆของโรงเรียน เช่น การไว้ทรงผม การห้ามขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์เป็นต้น และยังมีตำแทนบริษัท ประกันภัย จากบริษัทสยามซิตี้ มาให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2562

      โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยนายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนางสาวปรียพรรณ มีษาเป็นประธานกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีประเด็นสำคัญเพื่อปรึกษาหารือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เห็นชอบงบประมาณปี 2562 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ และคณะครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ จึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านมา ณ โอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

      วันพฤษภาคมที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ และคณะครูร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งพบปะนักเรียน ในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา และร่วมเดินทางส่งครูย้ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ การได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งจะนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com