[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ๙ ตามรอยพ่อ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังขวัญ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 นำโดย นายขันชัย ย่อมครบุรี นางนัฏชนก แสงสุข นางกันทิมา อัมรนันท์ นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์ และคณะครู นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนห้วยพลู ประจำปีการศึกษา 2558

     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 “ การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : รับนโยบาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ฯ

     นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู รับนโยบาย นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ยังนำนักเรียนมาออกกำลังกายด้วยท่าเต้น T26 สด..พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนห้วยพลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3"

     29 พฤศจิกายน 2559 - นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3" ที่โรงเรียนบ้านหินประกาย ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน การเขียน การทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากบทพระราชดำรัสหรือบทพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนำมาถ่ายทอดผ่านการจัดทำหนังสือทำมือได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : รวมพลังแห่งความภักดี

     นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู นำคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รวมพลังแห่งความภักดี รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ประกอบด้วยกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนสงบนิ่ง 89 นาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลูกต้นไม้ ถวายความดีทางกาย พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน ถวายความดีทางวาจา และถวายความดีทางใจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง นำข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าบรมพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ต.บ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยและการแปรอักษรถวายแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนห้วยพลู

      นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันต.แก่งโสภา ประธานกรรมการสถานศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ่อค้าประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนห้วยพลู รวมพลังเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมใจจัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา 9 นาที ลงนามถวายอาลัย แปรรูปขบวนเลข ๙ เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง

     ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ลาไม้ นายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง ทำหน้าที่แทน ดร.สุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านพุกระโดน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุม จำนวน 32 โรงเรียน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : สนับสนุนโครงการเด็กไทยแก้มใส

     ...23 กันยายน 2559...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯแพร่ ในสังกัดกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นางสาวมณิชญา ภูวัง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ได้จัดการให้ความรู้/จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อนชนิดกินผล(มัลเบอร์รี่ พันธุ์เชียงใหม่ 60)และมอบต้นพัธุ์ให้นักเรียนปลูก จำนวน 100 ต้น เพื่อให้ได้ผลิตไว้รับประทานและขยายกิ่งพันธุ์สู่ชุมชน นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา กล่าวว่า โรงเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ "ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส"ตามพระร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนศึกษาลัย
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี

     โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนศึกษาลัย โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี วันที่ 23 กันยายน 2559 นำโดย นายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนศึกษาลัย มีกิจกรรมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมฐานคุณลักษณะ 5 ประการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : "โครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม โรงเรียนบ้านสะเดา"

     ...20 กันยายน 2559...คณะผู้แทน สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) สังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการ"ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ได้มอบถังเก็บน้ำดื่ม 2,000 ลิตร จำนวน 2 ลูกและจัดกิจกรรมให้ความรู้บทบาทสภากาชาดไทย/การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล/โรคที่สัมพันธ์กับน้ำ แมลงนำโรคและโรคตามฤดูกาล/การส่งเสริมสุขภาพอนามัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากท่าน ศน.ประสิทธิ์ พึ่งกุศล ศน.ว่าที่รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ และศน.ณัฐณิชา พึ่งนุ่ม โดยมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งขนม อาหาร การเลี้ยงปลา การปลูกผัก การสานเปลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ้งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ผลการแข่งขัน คะแนนรวมอันดับที่ 1 เป้นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com