[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 2562

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำความสะอาดภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านวังขวัญ บริเวณโดยรอบ และวัดวังขวัญ ร่วมกับจิตอาสาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2562

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีท่านกำนันสำราญ แก้วดอก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ นายณัฐวัฒน์ คำแหง ได้มีการทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ครูผู้สอน ในเรื่องกฎระเบียบ ต่างๆของโรงเรียน เช่น การไว้ทรงผม การห้ามขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์เป็นต้น และยังมีตำแทนบริษัท ประกันภัย จากบริษัทสยามซิตี้ มาให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2562

      โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยนายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนางสาวปรียพรรณ มีษาเป็นประธานกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีประเด็นสำคัญเพื่อปรึกษาหารือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เห็นชอบงบประมาณปี 2562 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ และคณะครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ จึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านมา ณ โอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

      วันพฤษภาคมที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ และคณะครูร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งพบปะนักเรียน ในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา และร่วมเดินทางส่งครูย้ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ การได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งจะนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบ้านมุงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

     โรงเรียนวัดบ้านมุงเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน 13-15 พฤษภาคม 2562 และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้รับย้ายคุณครูสุภัสศรณ์ คำแหง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และรับบรรจุครูใหม่ คุณครูศิริพร พรหมอยู่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ร่วมปรับปรุงอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย

     ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ช่วยปรับปรุงอาคารเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาคารเรียน 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณเงินบริจาคจากกองทุนรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังขวัญ และผ้าป่าคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังขวัญ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมปรับปรุงอาคารเรียน และผู้บริจาค คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังขวัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังโพรง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชนบ้านวังโพรง ร่วมกันรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน "กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ตั้งเสาเอกบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

     โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการสร้างบ้านพักครู โดยมีนางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันจัดทำพิธีการตั้งเสาเอก บ้านพักครู เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ผลงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

      วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านวังขวัญได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 รายการ และได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ได้แก่ 1. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 2. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (น้ำพริกสมุนไพร ก้าวไกลสู่อาชีพ) ม.1-ม.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

      14 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย โดย ผอ.บุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต2 รองฯอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผอ.ธีรพันธ์ พลายสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านหินประกาย และคุณครูรัตนา ศรีบัวจับ ตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงานตามกระบวนการ PLC ต่อพณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินสอ
หัวข้อข่าว : จิตอาสาพระราชทาน "เราทำดีด้วยหัวใจ"

     วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการนางวิรัตน์ เลิศแตง พานักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านวังดินสอ รวมใจกันสมัครจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนได้ับกระปุกออมสินทุกคน และมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นจิตอาสา ทุกคน "เราจะทำดีด้วยหัวใจ"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินสอ
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือกับ Major Cineplex ดูหนังฟรี

     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้าวังดินสอ มาดูหนังฟรี ที่ Magor Cineplex ที่จัดประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักเรียนทุกคน ได้มีความรู้ คู่กับสนุกสนานมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินสอ
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา

     โรงเรียนบ้านวังดินสอร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา แบบบูรณาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำสร้างสรรค์ ผลงานของตนเองจนเกิดความภาคภูมิใจและมีความรู้ควบคู่กันไปอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน PLC

      7 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย และโรงเรียนบ้านนำ้ยาง จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานกระบวนการ PLC ของโรงเรียนบ้านหินประกาย ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com