[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : (โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง)สพป.พิษณุโลก เขต 2 นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง 4 รล 3 ส

     วันที่ 26 มกราคม 2560 นางนฤมล จันทร์ฉายศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก.เขต 2 ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง 4 รล 3 ส ผอ.ธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง และคณะครูจัดเตรียมเอกสารพร้อมรับการนิเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมนำเข้าสารสนเทศ

     ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษา เข้าสุ่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไพลิน พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

     วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น.นำโดย นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และร่วมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ เวลา 13.00 น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีการมอบทุนการศึกษา 31 ทุน จำนวนทุนละ 500 บาท กิจกรรมวันเด็กแบ่งเป็น 2 สี สีฟ้ากับสีแสด ร่วมแข่งขันกิจกรรมนันทนาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ 60

     นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผอ.รร.ห้วยพลู พร้อมด้วยนายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้นำคณะะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ตลอดผู้ใหญ่ใจดี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ รร.ห้วยพลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ๙ ตามรอยพ่อ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังขวัญ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 นำโดย นายขันชัย ย่อมครบุรี นางนัฏชนก แสงสุข นางกันทิมา อัมรนันท์ นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์ และคณะครู นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนห้วยพลู ประจำปีการศึกษา 2558

     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 “ การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : รับนโยบาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ฯ

     นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู รับนโยบาย นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ยังนำนักเรียนมาออกกำลังกายด้วยท่าเต้น T26 สด..พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนห้วยพลู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3"

     29 พฤศจิกายน 2559 - นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3" ที่โรงเรียนบ้านหินประกาย ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน การเขียน การทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากบทพระราชดำรัสหรือบทพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนำมาถ่ายทอดผ่านการจัดทำหนังสือทำมือได้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : รวมพลังแห่งความภักดี

     นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู นำคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รวมพลังแห่งความภักดี รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ประกอบด้วยกิจกรรม ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนสงบนิ่ง 89 นาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปลูกต้นไม้ ถวายความดีทางกาย พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน ถวายความดีทางวาจา และถวายความดีทางใจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง นำข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าบรมพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ต.บ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :็huaypluland
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยและการแปรอักษรถวายแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนห้วยพลู

      นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันต.แก่งโสภา ประธานกรรมการสถานศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ่อค้าประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนห้วยพลู รวมพลังเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมใจจัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา 9 นาที ลงนามถวายอาลัย แปรรูปขบวนเลข ๙ เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง

     ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ลาไม้ นายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง ทำหน้าที่แทน ดร.สุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 เพื่อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านพุกระโดน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุม จำนวน 32 โรงเรียน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com