[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านซำรังจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดูงานติดตามและประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.พล.เขต 2

     วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. นำโดย นายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณ และนางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในการนี้ สพป พล.เขต 2 มอบหมายให้โรงเรียนขนาดเล็ก จัดเตรียมเอกสาร เรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมี ผ.อ.ธนวารี บัวทอง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนศรีดตำบล

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป พล 2 รับการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 "โรงเรียนดีศรีตำบล"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : โครงการหมู่บ้าน-โรงเรียน รักษาศิล ๕

     ...8 มิถุนายน 2558...พระครูสุวิธานสาธุกิจ รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง รูป 2และพระครูถาวรคุณวัตร เจ้าคณะตำบลดินทอง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 6 รูป จัดอบรมธรรมรักษาศิลแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านสะเดา เพื่อเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา กล่าวว่า ต้องการรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัย"คิดดี พูดดี ทำดี"อย่างต่อเนื่องสมำเสมอ นิสัยดีเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และถ้าครอบครัวอบอุ่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/58

     8 มิ.ย 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/58 จำนวน 17 ทุน ๆ 500 บาท ได้แก่ 1. ทุน ผอ.ประสพศรี เตมีย์บุตร 10 ทุน 2. ทุนคุณสุภาพัชร มีสวน 6 ทุน และ 3. ทุนเจ๊สม ร้านอำนวยพานิชย์ 1 ทุน รวมเป็นเงิน 8,500 บาท และทางโรงเรียนได้นำเงินเข้าสมุดบัญชีเงินฝากของ นร.แต่ละคนที่ธนาคารออมสินต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

     สพป.พล.2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ใน สพป.พล.2 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,400 บาท ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ มีผู้สมัครฯและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 8 ราย โดยจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่่ 5 มิถุนายน 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ภายในวันที่่ 8 มิถุนายน 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2558

     ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านซำรัง นำนักเรียน ร่วมฟังเทศน์ เวียนเทียน ณ วัดซำรัง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร

     โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรม"ค่ายพุทธบุตร" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 โดย ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพุทธบุตร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหินประกายเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

     ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดานายศุภณัฐ จันประตูมอญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองปรือ วันที่่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดไชยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ

     ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อประทีป ทองปลิว บิดาของนางสมถวิล คำหมู่ ผอ.ร.ร.วัดพันชาลี วันที่่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านขวาง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (ทางไปเมืองเก่าสุโขทัย) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การประเมินครูดีในดวงใจ

     นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้ารับการประเมินครูดีในดวงใจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มเพื่อนสานฝันและกลุ่มศิษย์เก่าช่างกล เทคนิคพิษณุโลก มอบสิ่งของและทุนการศึกษา

     23 พ.ค 58 พิธีมอบทุนการศึกษา จากกลุ่มเพื่อนสานฝันให้ นร.โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดจำนวน 12 ทุนๆ ละ 500 บาทและได้บริจาค ถ้วยจาน ถังน้ำดื่ม กระเป๋านักเรียนครบทุกคน เครื่องเล่นดีวีดี หัวแก๊ส สื่อการเรียนและหนังสือเรียน เมล็ดพันธุ์ผัก พจนานุกรม dictionary หนังสือการ์ตูน เครื่องครัว กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา มูลค่าประมาณ 60,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่น 2

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำได้ เอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานสากล กิจกรรมระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2558 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนุกสนาน ชื่นชอบกันทุกคน ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.วัดบ้านมุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เด็กไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ)

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com