[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเจ้าถั่วฝักยาว เข้าร่วมประกวด จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ ) ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู โดย 1.ด.ช. กฤษฎา งามแพง 2. เด็กชายนัฐวุฒิ ลีทองดี 3. เด็กหญิงผไทมาศ น้อยจันทร์ ครูที่ปรึกษา 1.นายพุฒิพงศ์ เดชะ 2.นางสาวณัชติมา ใจมา ผลการแข่งขัน โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ได้รับรางวันชมเชย ประจำปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558

     ด้วยโรงเรียนบ้านซำรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาของชาติ ให้คงอยู่สืบไป โดยโรงเรียนบ้านซำรัง กำหนดแห่เทียนเข้าพรรษาและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดบ้านซำรัง วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองทัพเรือวัดทุ่งอ้ายตาก และวัดหนองอีป๋อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

     โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และมีความภาคภูมิใจที่มีภาษาเป็นของตนเอง ภายในงานได้มีกิจกรรม เช่น การรำไทย การทำขนมไทย การโต้วาที การละเล่นของไทย พร้อมทั้งจัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณค่าของภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านหินประกาย

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดในเขตบริการของโรงเรียน และวัดบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดนิมิตรธรรมสามัคคี วัดหินประกาย และวัดวังยาวสามัคคีธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ 29 กรกฏาคม โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและภาคภูมิใจในภาษาของตนเองพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นความเป็นไทย เช่นการละเล่นพื้นบ้านไทย การร้องเพลงเรือ การโต้วาที และการทายปัญหา โดยมีนางลำจวน ป้อมบุญมีเป็นประธาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

     กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ณวัดวังทองวราราม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มรทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางลำจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษา แห่เทียนพรรษา ณ วันเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ แบ่งนักเรียนออกเป็นสีย่อย และให้ร่วมกิจกรรมตามฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ ดังนี้ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู เครื่องละ 21,000 บาท จำนวน ๗ เครื่อง ๒. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว เครื่องละ 25,000 บาท จำนวน ๗ เครื่อง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองทำพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ

     นายวิวัฒน์ อ้นน้วม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธาน ทำบุญเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ "รัตนของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดา" ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา มา ณ โอกาสนี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

     นายสมศักดิ์ แก้วแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดวังไทรย้อย วัดบ้านโคก วัดป่าคาย และสำนักสงฆ์วังน้ำบ่อ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเทียนพรรษาจากอบจ.พิษณุโลก จำนวน 1 ต้น และร้าน99เครื่องเขียน จำนวน 1 ต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 24 ก.ค 58 กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลกจัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อนน้อง

     24 ก.ค 58 กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลกจัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อนน้อง กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลกจัดกิจกรรม แบ่งปันน้องป่ามะกรูด ประกอบด้วยกลุ่มศิษย์เก่าหลายกลุ่มเช่น กลุ่มโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (รุ่น 31-34) จ่านกร้อง เฉลิมขวัญสตรี และอีกหลาย ๆ โรงเรียน รวมน้ำใจมอบให้ช่าวป่ามะกรุูดมากเหล่ือเกิน นอกจากจะนำอาหารมาเลี้ยงแล้ว ยังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคน ๆ ละ 800 บาท ชุดกีฬานักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งรองเท้า ถุงเท้า และยังสนับสนุนเงินจำนวน 13,000 บาท ในการจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้นักเรียนอีกด้วย รวมมูลค่าเงิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างเลี้ยงอาหารเด็กป่ามะกรูด

     คณะเจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำอาหาร ของเล่น มาเลี้ยงอาหารแก่เด็กป่ามะกรูด และให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียน จำนวน 3,00 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดได้รับการสนับสนุน งปม.จากกลุ่มสายใยและคนบ้านนอก

     ร.ร บ้านป่ามะกรูดโดย ผอ.ทัศนีย์ สมจิตได้รับการสนับสนุน งปม.จากกลุ่มสายใยและคนบ้านนอกในการจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนกับกิจกรรมคัดแยกขยะ จำนวน 5,000 บาท ทางโรงเรียนได้จัดซื้อถังเก่ามาออกแบบเป็นถังคัดแยกขยะในราคาประหยัดได้ 4 ชุด เพื่อให้บริการในโรงเรียนและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูด ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศิษย์เก่าเก้าเลี้ยววิทยา

     กลุ่มศิษย์เก่าเก้าเลี้ยววิทยาคม นำอาหาร สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนบ้านป่ามะกรูด มูลค่า 30,000 บาท รวมทั้ง มอบเงินพัฒนาโรงเรียนจำนวน 7,000 บาท โดยมี ผอ.ทัศนีย์ สมจิต เป็นผู้รับมอบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com