[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : "รับมอบเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน"

     คุณสกิตดาว แสนคำ คุณไพศาล พรมวิชัย(ตัวแทนศิษย์เก่า) และคุณสมเกียรติ เลิศจำรัสวานิช ประธานกองทุนหมู่บ้านพุกระโดน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฯ มอบเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ โดยนายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใหเกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     16 มีนาคม 2559 เจ้าอธิการรังสัน ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุกระโดนมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 19 ทุนๆ ละ 200 บาทและนักธรรมชั้นโท จำนวน 3 ทุนๆ ละ 300 บาท...พร้อมทั้งได้บรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้นป.4-6 ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...ของโรงเรียนบ้านพุกระโดน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สรรพสามิตรจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม CSR ที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     21 ม.ค 59 คณะของสรรพสามิตรจังหวัดพิษณุโลก ทำกิจรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดด้วยการแจกสิ่งของ เลียงอาหาร มอบทุนสมทบอาหารกลางวัน จำนวน 6,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีคุณสัมพันธ์ จิตรธร, คุณปราณี เพ็งจันทรา, คุณเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่, คุณพจมาน หาญกล้า, คุณประภัสสร ขัดสาย, คุณนริทร์ กรายทอง เป็นผู้ประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ น้อยจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านมุงมาเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การมอบของขวัญ การแลกของขวัญ การเล่นเกม และการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม งบประมาณในการจัดงานได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนหมู่บ้านหัวเขาโดยประธานกองทุน คือ นายสำรวย วิทยาสิงห์ กองทุน กขคจ โดยผู้ใหญ่ประเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : คลังจังหวัดพิษณุโลกมอบความสุขในวันเด็ก ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     7 ม.ค 59 ขอขอบคุณ คุณเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม SSR นำทีมผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดพิษณุโลก มาส่งมอบความสุขแจกของขวัญใน วันเด็กปีนี้จากหน่วยงานต่างๆ มากถึง 15 หน่วยงานได้แก่ 1.สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 2.กรมบัญชีกลาง 3.กรมธนารักษ์ 4.กรมสรรพสามิตต์ 5.ธนาคารออมสิน 6.ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 8.ธนาคารกรุงไทย 9.ธนาคารอิสลาม 10.SME Bank 11.สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีกาศึกษา 2558 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินโครงการอาหารกลางวัน

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ท่านรองฯทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการจาก สพป.พล. เขต 2 มาตรวจเยี่ยมประเมินโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมรับการประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มอาสาสานฝันปันรอยยิ้มส่งมอบหลังคาอาคารเรียนและหลังคาโรงอาหาร

     5 ธ.ค 58 กลุ่มอาสาสานฝันปันรอยยิ้มส่งมอบหลังคาอาคารเรียนและหลังคาโรงอาหาร ที่กลุ่มอาสาสานฝันปันรอยยิ้ม นำโดยคุณวิบูล รุ่งนภาไพศาล สนับสนุนเงิน 85,000 บาท เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร และ อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง พร้อมทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้นักเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และส่ิงของจำนวนมาก รวมทั้งทำสนับสนนกิจกรรมทาสี่สนามวอลเล่ย์บอล อีก 6,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ส่งมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว จากกองบิน 46

     นายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง รับมอบผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน จากกองบิน 46 รองเท้าผ้าใบนักเรียน 88 คู่ จากบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดกีฬาจากผู้ใหญ่ใจดี 56 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองเพื่อมอบให้นักเรียนและผู้พิการผู้ประสบภัยหนาว โดยผู้อำนวยการได้ทำพิธีมอบ และแจกจ่ายให้กับนักเรียนและผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านปากสวน ศึกษาดูงาน

     วันที่14 ธันวาคม 2558 คณะครูจากโรงเรียนบ้านปากสวน จังหวัดกาษจนบุรี ขอศึกษาดูงาน โดยมี ผอ.ธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง จัดงานวันพ่อประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดี มอบรางวัลพ่อดีเด่น มอบรางวัลกิจกรรมของนักเรียนและในช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม ได้ร่วมกับผู้ปกครองจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : "จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติปี58"

     วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ผ.อ.ธันวารี บัวทอง เป็นประธาน เปิดกรวยวางพานพุ่ม กล่าวนำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา โดยมีคณะครูนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คณะครูผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายในหลวง แล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านป่าขนุนจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านป่าขนุน

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านป่าขนุน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com