[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ชั้นประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต ๒ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พล.เขต ๓ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศน.สพป.พล.เขต ๑ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศน.สพม.๓๙ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศน.สพป.พล.เขต ๒ และนายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน ด.ญ.สิรภัทร จีนสลุด โรงเรียนราษฎร์ดำริ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ โดยมี นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 12 พ.ย 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน

     กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลก มอบเงินจำนวน 13,000 บาท ให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูดจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 12 พ.ย 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินสนับสนุนเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร

     12 พ.ย 58 คณะของคุณวิบูล รุ่งนภาไศาล บริจาคเงินเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จำนวน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 24 ต.ค 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบสิ่งของจากกลุ่มน้องพี นครปฐม

     24 ต.ค 58 กลุ่มน้องพี จากนครปฐมนำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเมล็ดพันธ์ผักจำนวนมา มาสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด มูลค่า 10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 22 ต.ค 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงิน และอุปกรณ์การเรียนจากกลุ่มเดอะทรัสต์ กทม.

     ครูชิโนรส จันทร์บุญนาค เป็นตัวแทน ผอ.รร. บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินจากกลุ่มเดอะทรัสต์รับมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจาก มีรายละเอียด ดังนี้ รับมอบเงินพัฒนาโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท อุปกรณ์การเรียน และกีฬามูลค่า 20,000 บาททุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคนๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 2,900 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยมีนายอำเภอเนินมะปรางเป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเนินมะปรางเข้าร่วมพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองผ่านการคัดเลือก ( Best Practice) (BP) ระดับประเทศ ปี 2558

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ผ่านการคัดครองระดับประเทศ สถานศึกษาแบบพอเพียง ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ปี2558 ( BP )ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ แล้วได้รับการบันทึก VDO เพื่อเผยแพร่ผลงานโดยมี ผอ.ธันวารี บัวทอง และนางสาวเมธนันต์ จันทร์อ้น รายงานข้อมูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     โรงเรียนบ้านหินประกาย ประชุมเตรียมความพร้อม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีม smart trainer คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 ศน.มินตรา เกษศิลป์ ศน.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศน.สุพัตรา ปานรอด และ ศน.ประเสริฐ ปานรอด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ชมรมเอสซีจีค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับชมรมเอสซีจีค่ายอาสาพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : ความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) *** ดีเด่นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจำปี 2558 ****......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งครูอุษาวดี เอื้อเฟื้อ

     วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรม "ด้วยรักและผูกพัน" เลี้ยงส่ง ครูอุษาวดี เอื้อเฟื้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้การทำไส้กรอก : ทักษะชีวิต

      โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด โดย ผอ.ทัศนีย์ สมจิต ได้เป็นวิทยากรจัดการเรียนรู้เฃิงปฎิบัติการเรื่องการทำไส้กรอกอีสาน เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บ้านพักเด้กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     2 ต.ค 58 บ้านพักเด็กและครอบครัวมอบทุนการศึกษาให้ นร.โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดทุกคน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 29 คน เป็นเงิน 29,000 บาท ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มอบให้ทั้งโรงเรียน ทำให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดทุกคนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ ผอ.ทัศนีย์ สมจิต ดำเนินการระดมด้านทุนการศึกษาช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น คนละ 4,500 บาท ทั้งโรงเรียนและนักเรียนได้นำเงินฝากกับธนาคารออมสินรวมทั้งส่งเสริมการออมเพิ่มเติมในส่วนที่ได้รับทุนจากทางโรงเรียนประสานหามาให้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com