[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     นายสุนทร กลิ่นน้อย ผอ.ร.ร.ราษฎร์ดำริ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทั้ง ร.ร. จำนวน 44 คน ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อวางแผนดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเครือข่ายคุณภาพฯ โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : Pisa และโครงงานวิทย์-คณิต

     วันที่ 30 มีนาคม 2558 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง Pisa และโครงงานวิทย์-คณิตฯ ของ ร.ร.ในเครือข่ายฯ วังทอง 1 จำนวน 5 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.บ้านน้ำยาง/ร.ร.บ้านหนองปรือ/ร.ร.บ้านกลาง/ร.ร.บ้านทุ่งเอียงฯ และ ร.ร.บ้านนาพราน โดยมีนางสรัญญา แสงชัย ศน.สพป.พล.2 และคณะ เป็นวิทยากร อบรม ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นวิทยากรบรรยาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายสุพล นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายปฎิภาณ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเด่นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เกียรติบัตรระดับทอง) ประจำปี 2558 ดังนี้ ประเภท ร.ร.ที่มีผลงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ได้แก่ ร.ร .บ้านป่ามะกรูด/ประเภท ร.ร.ขยายโอกาสที่มีผลงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน /งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 1. รางวัลชนะเลิศ - การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ป.4-6 ได้แก่ ร.ร.วัดบ้านมุง - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558

     วันที่่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมน่าน นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ สพฐ.ได้ ขอเชิญชวนโรงเรียนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ส่วนราชการและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของกาารจัดงานเฉลิพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่่ 31 ธันวาคม 2558 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ

     พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 และ นักเรียนที่มีคะแนน O Net ในระดับ ดีเยี่ยม โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อ 25 มีนาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบการศึกษา 2557

     นางธันวารี บัวทอง ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคะแนน (O-Net)สูงสุด 8 กลุ่มวิชา และถ่ายภาพกับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 คน ทั้งนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : 100 คะแนนเต็ม (O-Net)

     ขอแสดงความยินดี.....ด.ญ.ปรมาภรณ์ มีเครือรอด นร.ร.ร.ประชาสรรค์วิทยา สอบ (O-Net) วิชาคณิตสาตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยมีนางสมศรี ชูเตชะ เป็นครูผู้สอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านแก่งจูงนาง นักเรียน จบ.ม.3

     นายวีรบูล เสมาทอง ผอ.ร.่ร.บ้านแก่งจูงนาง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คน ทั้งนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย

     วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 คน /รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 และ นักเรียนที่มีคะแนน O-Net ในระดับ ดีเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีนายสุพล นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพภายในฯ ของสพป.พิษณุโลก เขต ๒ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบ.ชั้น ป.6 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

     นางยุพิน สุ่มประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน แสดงความยินดีและปลื้มใจที่บุตรหลาน จบ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบูรณาการ

     นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ จัดประชุมปฏิบัติการโรงเรียนหลักสูตรบูรณาการ ชั้น ป.1-3 ตามนโยบายของ สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย/ร.ร.บ้านคลองเป็ด/ร.ร.วัดดงข่อย/ร.ร.บ้านดงพลวงและร.ร.พิณฯ ณ โรงแรมเมย์ปลาวเวอร์ แกรน พล.......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com