[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     นายอดุลย์์ เสือสราญ ศน.สพป.พล.2 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยการสังเกตสัมผัสทั้งห้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นความรู้พื้นฐาน”

     วันเสาร์ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นความรู้พื้นฐาน” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

     โรงเรียนวัดบึงลำ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรได้เรียนรู้ และสนใจกิจกรรมวิทยาศาตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลาวาแลมป์ ทอร ์นาโดขวดน้ำ ขวดเป่าลูกโป่ง ส่วนภาคสนามมีการแข่งขันกระดาษพับ และจรวดขวดน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 8กลุ่มสาระการเรียนรู้

     โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย ผอ. ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ และนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมเป็นที่สนสนใจแก่นักเรียนเป็นอย่างดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : วงอังกะลุงประยุกต์โรงเรียนบ้านวังขวัญแสดงเทิดพระเกียรติทีศูนวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย ท่าน ผ.อ. ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ วัฒนธรรมอำเภอเนินมะปราง ร่วมแสดง อังกะลุงประยุกต์ โดยมีการแสดงโชว์ อาทิเช่น รำสีภาค อ้วนผอมจอมทะเล้น รำเซิกประยุกต์ ในงานเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" 17-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บริษัทฟายไวร์ทุ่มเกือบแสนปรับปรุงห้องคอมป่ามะกรูด

      4 ต.ค57 บริษัทฟายไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดการช่วยเหลือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ด้วยงบประมาณเกือบแสนบาท ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนของหนูสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     รายการทีวีเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารยอดฮิต "โรงเรียนของหนู" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TTV.1 Nation Channel ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. มีกำหนดการ มาช่วยโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนภายในเดือน พ.ย - ธ.ค 57นี้ ซื่งห้องสมุดของโรงเรียนได้ปรับปรุงจากอาคารเดิมมาสร้างใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยตา พิษณุโลก แต่ยังขาดอุปกรร์คุรุภัณฑ์และหนังสือที่น่าสนใจ เป็นคลังสมองของโรงเรียนและสร้างลักษณะนิสัยการรักการอ่านให้เกิดขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดค่ายการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับกลุ่มเครือข่ายวังทอง 3 ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซีย สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารและสาระสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างมิตรภาพค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียนระดับปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมอาเซียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข โดยมีนางรัญจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอาเซียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยาวชนรักการอ่านฯ

     ร.ร.ป่าไม้อุทิศ6 ร.ร.บ้านเข็ก ร.ร.พิณฯได้รับรางวัลการอ่านสุวรรณสามคำกลอนและพระมหาชนคำกลอนตามโครงการเยาวชนรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ค่ายนเรศวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.

     ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ เขตราชเทวี.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

      วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคิดวิเคราะห์และเยาวชนรักการอ่าน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดเข้าค่ายคิดวิเคราะห์เยาวชนรักการอ่าน วันที 15 สิงหาคม 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสนใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่านและจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โครงการดวงใจสีเขียว"ครูป่าไม้" ณ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     โครงการดวงใจสีเขียว"ครูป่าไม้" ณ ร.ร บ้านป่ามะกรูด 14 ส.ค 57 ร.ร ได้จัดโครงการนี้สืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก และศูนบ์การเร่ียนรุ้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่กับชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 39/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com