[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

     18 สิงหาคม 2563 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดแสดงนิทรรศการและฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 ฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน ระบบประกันฯ

     14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านซำหวาย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ปี 2563

     11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน “ร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน” ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน “ร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน” โดยการแบ่งจัดกิจกรรมตามฐานความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และให้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน “ร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน” ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน “ร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน” โดยการแบ่งจัดกิจกรรมตามฐานความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และให้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยการแบ่งจัดกิจกรรมตามฐานความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญและเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกิจกรรมทำบุญในตอนเช้าที่วัดพุกระโดน และร่วมปลูกต้นไม้ “ดอกมะลิ” ในวันแม่แห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กราบแม่ มอบรางวัลวาดภาพระบายสี เรียงความ และแต่งคำขวัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงขนมโดนัทและมอบหน้ากากอนามัยกับอุปกรณ์ชุดเครื่องเขียนให้กับนักเรียน

     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณ คุณแพรวพัตรา รัตน์ธนะสุวรรณ (จุ๋ม) คุณปราณี ลิ้วทอง (ปราณี) คุณภัทรภร ธรรมลักษมี (โย) และ คุณชนกาญจน์ อรุณรัตน์ (เบนซ์) ที่มาเลี้ยงขนมโดนัทและมอบหน้ากากอนามัยกับอุปกรณ์ชุดเครื่องเขียนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียน

     ขอขอบคุณ คุณเบญจพร แผลงศร และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดยคณะครูได้ให้นักเรียนเลือกเสื้อผ้าที่ตนเองชอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : วันเเม่่ ปั 2563

     วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดย นายไพฑูรย์ อินทรปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะครูทุกท่านเเละนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางต้อนรับครูใหม่

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางต้อนรับครูบรรจุใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดประชุมคณกรรมการสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดประชุมคณกรรมการสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงประวัติความเป็นมาของกวีเอกของโลกและต้นกำเนิดของภาษาไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากครูและเติมโตเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com