[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และนายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรบุรี (ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพฐ. คุณโก้ กำธร)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557

     นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 โดยมีนายชัชวาลย์ เกษสุวรรณผอ.ร.ร.ศึกษาลัย พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน และให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานด้านภาษาไทย

     นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 6 นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการอ่านออก เขียนได้) ที่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านวังพรม โดยมีนายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง คุณธรรมฯ

     สพป.พล.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก ขอขอบคุณ...ท่านผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียน...ชุมชนบ้านไทรย้อย โรงเรียนบ้านเข็ก โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ที่กรุณาให้เกียรติ ร่วมเป็นคณะวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ยุวฑูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ยุวเกษตรกร นักเรียนผู้ปฏิบัติกิจรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิต การสวดมนต์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านทุ่งน้อยแบบบูรณาการ

     นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการที่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.นำเสนอผลงาน โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง.ผอ.สพป.พล.2 และคณะ ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติหน้าว่าที่การออำเภอเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดย ผอ.ไตรภพ สุเมรุไหวเข้าร่วมแสดงรำเทิดพระเกียรติในวันม่แห่งชาติหน้าว่าที่การ อำเภอเนินมะปราง วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557 ชุดรำบายศรีสู่ขวัญ ฝึกซ้อมโดย นายชัยภัทร ขันตี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากโรงพยาบาลเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญเข้าร่วมกิจกรรม วันครบรอบกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดย ผอ.ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญและนักเรียน วงอังกะลุงประยุกต์ร่วม แสดงที่หอประชุมอำเภอเนินมะปราง ในงานวันครบรอบ กำเนิดลูกเสือชาวบ้านโดยใช้ชื่องาน (ลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สร้างสามัคคีสมานฉันท์ ) โดยมีนายอำเภอเนินมะปราง นายสุริยา หาญไพบูลย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะลูกเสือชาวบ้านทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.30 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557 โดยมีนายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศน์ สพป.พล.2 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ผลการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2557

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น.-12.00 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ประจำปี 2557 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 219 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โีรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.30 น- 10.30 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร จำนวน 450 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสร้างจิตสำนึกให้ลูกๆทุกคนเกิดความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รายการรถโรงเรียนให้ทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     รายการรถโรงเรียนออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ช่อง5เวลาบ่ายสองโมงกำหนดออกอากาศในวันที่28กันยายน 57 เป็นการมอบทุนพัฒนาให้กับโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด จำนวน10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     โรงเรียนจัดงานวันอาเซียน ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้ง 10 ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 40/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com