[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บริษัทฟายไวร์ทุ่มเกือบแสนปรับปรุงห้องคอมป่ามะกรูด

      4 ต.ค57 บริษัทฟายไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดการช่วยเหลือปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ด้วยงบประมาณเกือบแสนบาท ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนของหนูสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     รายการทีวีเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารยอดฮิต "โรงเรียนของหนู" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TTV.1 Nation Channel ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. มีกำหนดการ มาช่วยโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนภายในเดือน พ.ย - ธ.ค 57นี้ ซื่งห้องสมุดของโรงเรียนได้ปรับปรุงจากอาคารเดิมมาสร้างใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโตโยตา พิษณุโลก แต่ยังขาดอุปกรร์คุรุภัณฑ์และหนังสือที่น่าสนใจ เป็นคลังสมองของโรงเรียนและสร้างลักษณะนิสัยการรักการอ่านให้เกิดขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดค่ายการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับกลุ่มเครือข่ายวังทอง 3 ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซีย สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารและสาระสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างมิตรภาพค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียนระดับปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมอาเซียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข โดยมีนางรัญจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอาเซียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยาวชนรักการอ่านฯ

     ร.ร.ป่าไม้อุทิศ6 ร.ร.บ้านเข็ก ร.ร.พิณฯได้รับรางวัลการอ่านสุวรรณสามคำกลอนและพระมหาชนคำกลอนตามโครงการเยาวชนรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ค่ายนเรศวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.

     ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ เขตราชเทวี.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”

      วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคิดวิเคราะห์และเยาวชนรักการอ่าน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดเข้าค่ายคิดวิเคราะห์เยาวชนรักการอ่าน วันที 15 สิงหาคม 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสนใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่านและจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โครงการดวงใจสีเขียว"ครูป่าไม้" ณ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     โครงการดวงใจสีเขียว"ครูป่าไม้" ณ ร.ร บ้านป่ามะกรูด 14 ส.ค 57 ร.ร ได้จัดโครงการนี้สืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก และศูนบ์การเร่ียนรุ้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่กับชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และนายสำเริง เลิศเสม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรบุรี (ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพฐ. คุณโก้ กำธร)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557

     นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557 โดยมีนายชัชวาลย์ เกษสุวรรณผอ.ร.ร.ศึกษาลัย พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน และให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานด้านภาษาไทย

     นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 6 นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการอ่านออก เขียนได้) ที่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านวังพรม โดยมีนายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง คุณธรรมฯ

     สพป.พล.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก ขอขอบคุณ...ท่านผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียน...ชุมชนบ้านไทรย้อย โรงเรียนบ้านเข็ก โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ที่กรุณาให้เกียรติ ร่วมเป็นคณะวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ยุวฑูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ยุวเกษตรกร นักเรียนผู้ปฏิบัติกิจรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิต การสวดมนต์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านทุ่งน้อยแบบบูรณาการ

     นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการที่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.นำเสนอผลงาน โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง.ผอ.สพป.พล.2 และคณะ ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติหน้าว่าที่การออำเภอเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดย ผอ.ไตรภพ สุเมรุไหวเข้าร่วมแสดงรำเทิดพระเกียรติในวันม่แห่งชาติหน้าว่าที่การ อำเภอเนินมะปราง วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557 ชุดรำบายศรีสู่ขวัญ ฝึกซ้อมโดย นายชัยภัทร ขันตี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 40/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com