[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โตโยต้าพิษณุโลกมอบทุนให้ นร.บ้านป่ามะกรูดทั้งโรงเรียน

     นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผอ.รี.บ้านป่ามะกรูด ให้การต้อนรับ ผอ.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล2 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่ น.ร.ร.ร.บ้านป่ามะกรูด จำนวน 29 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,500.-บาท จากโตยตาพิษณุโลกโดยมี คุณสิทธิชัย รอดพันธุ์ใหม่ ผัู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นตัวแทนมอบทุน และร้านธรรมนันท์ นครไทย นำไอศครีมและโตโยตาเลี้ยงอาหารกลางว้นนักเรียนด้วย...ขอบคุณโตโยตาพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 ออกติดตามตรวจสอบฯ

     วันที่่ 9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดย สพป.พล.2 ณ ร.ร.รักไทยฯ/ร.ร.วัดสิริสุทธาวาส/ร.ร.บ้านเขาเขียว /ร.ร.บ้านน้ำปาด และ ร.ร.บ้านไทรดงยั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนห้วยพลู จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"

      วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนห้วยพลู จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ัโปรแกรมฯ

     วันที่่ 4 มิถุนายน 2557 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer's Sketchped ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้กับครูผู้สอน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนส่งแบบประเมินนิเทศฯ

     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินนิเทศติดตามและประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2557 โปรดกรุณาส่งแบบประเมินฯ ภายในวันศุกร์ที่่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ จัดประชุมชี้แจง "แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

     วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ จัดประชุมชี้แจง "แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗" ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายทุกคน เพื่อรับทราบนโบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ เกี่ยวกับ performance agreement และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ โรงเรียนศึกษาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2

     สพป.พล. 2 กำหนดปฏิทินออกประเมินโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดรับการประเมินหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา

     28พ.ค57คณะกรรมการของคุรุสภาเขตพื้นที่สำนักงานพื้นที่พิษณุโลกเขต2 โดย ดร.วีรบูล เสมาทอง, ผอ.ปฎิภาณ ชาญณรงค์ และคณะ เข้าประเมิน ร.ร บ้านป่ามะกรูดและผลการประเมินผ่านเกณฑ์และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ส่งผลงานประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาในระดับชาติต่อไปกับผลงานนวัตกรรมที่ชื่อว่า"การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารอย่างก้าวกระโดดด้วยการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนด้วยรูปแบบป่ามะกรูดโมเดล"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางบรรพชาสามเณร ณ วัดบ้านเนินมะปราง

     นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมบรรพชาสามเณร ณ วันเนินมะปราง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โครงการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียน ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผลการย้ายข้าราชการครูฯ (สายผู้สอน)

     สพป.พล.2 ขอแจ้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี.....ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

      นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล.2 มอบช่อดอกไม้ให้กับนางนฤมล จันทร์ฉาย ศน.ชำนาญการได้เลื่อนเป็น ศน.ชำนาญการพิเศษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ฯการประกันคุณภาพภายในฯ

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล. 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 การดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ข้อ 5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไป และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ โดยจะทำการประเมินภายในฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557 เพื่อนำผลการประเมินรายงาน สพฐ.ในรอบ 6 เดือน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

     นายชวลิต เนตรแก้ว รองผอ.สพป.พล.2 ประธานเปิดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรองรับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ปีการศึกษา 2557 ณ ม.นเรศวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

      วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ณ โรงเรียนศึกษาลัย โดยมี นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 48/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com