[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : กองทุนหมู่บ้านใหม่พนมทองมอบเงิน 22,000 บาท สนับสนุน จัดซื้อข้าวสาร โครงการการอาหารกลางวันของนักเรียน

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กองทุนหมู่บ้านใหม่พนมทอง มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวนเงิน 22,000 บาท โดยมีนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองและคณะครูนักเรียนร่วมรับมอบนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนเก่ง โรงเรียนมีคุณภาพ

     นักเรียนเก่ง ด.ญ.วรรณิภา พันธ์เลิศ นักเรียน ป.6 ร.ร.บ้านหนองดู่ มีผลการสอบโอเน็ต ปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม สถานศึกษาต้นแบบในการถอดบทเร่ียน"วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา" มีดังนี้ 1.ร.ร.ประชาสรรค์วิทยา/2.ร.ร.วัดสิริสุทธาวาส/3.ร.ร.ราษฎร์เจริญ/4.ร.ร.บ้านยางโทน/5.ร.ร.บ้านเข็ก และ /6.ร.ร.บ้านเขาดิน ส่วน ร.ร.ผู้ดำเนินการถอดบทเรียนสถานศึกษาต้นแบบฯ ได้แก่ นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดห้องเรียนสาธิตการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล. 2 ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดห้องเรียนสาธิตการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาคีเครือข่าย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าขนุน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

     กลุ่มนิเทศฯ สพป.พล.2 ได้จัดส่งแบบตอบรับร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (หัวข้อ) "การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต" วันเสาร์ที่่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก รายชื่อดังแนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ สพป.พล.2 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด ทั้ง 6 กลยุทธ์ 55 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 พัฒนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

     วันที่่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 ที้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวันโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองในหัวข้อ "เสียงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์" มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้อนต้น ขยายผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดทุกโรงเรียน วันที่่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาดิน

     วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาดิน โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเข็ก

     วันที่ ๑ พฤษภาคม๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเข็ก โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเข็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมฯ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ในวันที่่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเมฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สงกรานต์ สพป.พล.เขต 2

     วันที่่ 10 เมษายน 2557 นายอุทัย สิทธิ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีการจัดงานวันสงกรานต์ ได้ให้พรและวิธีปฏิบ้ัติตนในการทำงานที่ดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านข้าง สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สำรวจความก้าวหน้าสร้างบ้านพักครู ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดได้ติดตามการสร้างบ้านพักครุูโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดที่ระดมเงินจากทุกภาคส่วนเป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินการจัดสร้างขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า 90 เปอร์เซนต์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

     นายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สโมสรโรตารีอเมริกาเยี่ยม ร.รบ้านป่ามะกรูด

     สโมสรโรตารีจากอเมริกาติดตามการใช้น้ำปะปาบาดาลที่ได้บริจาคให้กับ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และมีโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำที่เต็มไปด้วยหินปูนเพื่อความสะอาดในการบริโภคและลดปัญหาการเป็นโรคนิ่วของนักเรียน รวมทั้งชุมชนได้ประโยชน์ได้อาศัยน้ำของโรงเรียนในการบริโภคและอุปโภค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางโทน

     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางโทน โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 49/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com