[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2556

     ...วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2557 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสะเดา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556(The 8th National Open Class) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)และวิธีการแบบเปิด(Open Approach)ซึ่งโรงเรียนบ้านสะเดาได้เข้าร่วมตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - ปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตและโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราษฎร์เจริญ

     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราษฎร์เจริญ โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์เจริญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปิดค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่่ 48

     นายประทีป ศิลปะเทศ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่่ 48 โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102 ดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่่ 22 มีนาคม ถึงวันที่่ 3 เมษายน 2557 ให้โรงเรียนบ้านหนองดู่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกลุ่มวังทอง 2 ศึกษาดูงานเกาะช้าง

     ผู้บริหารกลุ่มวังทอง2ศึกษาดูงานเกาะช้าง..เกาะหวาย...เกาเหลายา...พัทยาและอื่นๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ โรงเรียนวัดท่านา โรงเรียนท่ามะขาม และโรงเรียนบ้านยางโทน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ สำนักงานเขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษ

     นายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม โรงเรียนศึกษาลัย และโรงเรียนบ้านแม่เทียบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ สำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูเครือข่ายฯวังทอง 2

     วันที่่ 27 มีนาคม 2557 นายวีรบูล เสมาทอง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 เปิดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ วังทอง 2 เพื่อรายงานสรุปกิจกรรมเด่นของโรงเรียนในสังกัด และรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net) พร้อมทั้งมอบเกียรติบ้ัตรให้กับโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียนบ้านเขาน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด (ระดับมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมตามความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการตามความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชักเชือกและเพ้นกระถาง) ณ ห้องห้องสมุด ร.ร.พิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย และมอบประกาศนียบัตรแก่ครู นักเรียน ที่ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม โรงเรียนวัดโคกสลุด และโรงเรียนวัดย่านยาว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส โรงเรียนราษฎร์เจริญ โรงเรียนราษฎร์ดำริ และโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 50/76 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com