[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน วันไหว้ครู

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านพุกระโดน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกและบูชาครู ให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ กิจกรรมได้จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้ให้ต้อนรับศน.สรัญญา แสงชัย และศน.วชิระ วงสวัสดิ์ จาก สพป.พล.เขต 2 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน ถวายเทียนจำนำพรรษา

     ถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุกระโดน และวัดวังแก่ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน การประชุมผู้ปกครอง

     โรงเรียนบ้านพุกระโดน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพุกระโดน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) พร้อมกับแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ ที่ 1กรกฎาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ(Back to Healthy School โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข) อย่างเคร่งครัด โดยมี จุดคัดกรอง นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกห้อง การกำหนดนั่งเว้นระยะห่าง ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย😘😘......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกออฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

     วันที่ 14 ก.ค.63 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกออฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้ตอนรับคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการสอน

     วันที่ 14 ก.ค.63 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้ตอนรับคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2563 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้หลักการตามแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียน เรียนรู้การเป็นผู้นำ และรู้จักการมีส่วนร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมปล่อยกุ้งที่อ่างทุ่งทอง

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้ไปร่วมปล่อยกุ้งที่อ่างทุ่งทอง โดยมี นางกันทิมา อัมรนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เป็นผู้ควบคุมดูแล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ครูพระสอนศีลธรรมให้กับนักเรียน

     โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้รับความอนุเคราะห์จาก พระภาราดร ธม.มธีโป วัดหนองดู่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะและศีลธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education ) ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ต.สมศักดิ์ ตากลม สถานีตำรวจภูธรไทรย้อย มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งยาว จากนั้นช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและศาลาวัดด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันโควิด-19

     1. มีการวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาและโรงเรียน 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานศึกษาและห้องเรียน 4. ทำความสะอาดสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องน้ำให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่สม่ำเสมอ 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยไม่จำเป็น 6.หลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือรวมกลุ่มภายในสถานศึกษา 7. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 8. สำหรับบุคคลที่เข้ามาภายในสถานศึกษาหรือติดต่อราชการ ต้อง Check-in และ Check-out ทุกครั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนวันเข้าพรรษาปีการศึกษา 2563

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียนได้นำเทียนไปถวายวัดในเทศกาลวันเข้าพรรษา จำนวน 4 วัดในเขตบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com