[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่และกิจกรรมรักการอ่าน

     โรงเรียนบ้านน้ำยางได้จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังการรักษาและอนุรักษ์ภาษาของชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     โรงเรียนบ้านน้ำยางจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหนึ่งดวงใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

     โรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมกับหน่วยงานทางราชการ ทั้ง ทหารจากค่ายบรมไตรโลกนาถ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมหนึ่งดวงใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและนักเรียนดูแลต้นไม้ของตนเองจนจบการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับนักเรียนและถวายเป็นพระราชกุศล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนำยางเข้าร่งมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

     โรงเรียนบ้านน้ำยางได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอมรมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     โรงเรียนบ้านน้ำยาง ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมอมรมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

     โรงเรียนบ้านน้ำยาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดค่ายภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ "Thai - Eng Together" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและทักษาะด้านภาษาไทยตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในโรงเรียน และนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสถานการณ์จำลองเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษา ของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธฺ์ทางการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

     31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรชัยมงคล

     31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

     24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงจัดกิจกรรม วันภาษาไทย ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้นอนุบาล, คัดลายมือ ชั้นป.1-3, เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6, เรียงร้อยด้วยความ ชั้น ม.1-3, การแสดงละครของนักเรียนชั้น ม.2-3 และกิจกรรมวอล์คแรลลี่ตามฐานการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com