[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Coaching) สู่โรงเรียนบ้านป่าขนุน
วันที่25พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ (Coaching) นำโดยนายเฉลิม พุ่มไพจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสพฐ. และนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย มาตรวจเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ในทุกระดับชั้้น นักเรียนเริ่มเรียนตามปกติ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
"ดินทองโมเดล"นางสาวปุญญาดา เทือกเพีย รัับรางวัลสื่อผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางปุญญาดา เทือกเพีย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง เข้ารัับรางวัลสื่อผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้นโยบาย"ดิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ STEM Project โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม นิทรรศการ "เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ STEM Project"เพื่อสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM ให้กับนักเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เมื่อวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
(โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง)สพป.พิษณุโลก เขต 2 นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง 4 รล 3 ส
วันที่ 26 มกราคม 2560 นางนฤมล จันทร์ฉายศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก.เขต 2 ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผลการปฏิบัติงานตามน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมนำเข้าสารสนเทศ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษา เข้าสุ่ระบบบริหารจัดการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น.นำโดย นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ 60
นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผอ.รร.ห้วยพลู พร้อมด้วยนายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้นำคณะะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังขวัญ
โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ๙ ตามรอยพ่อ ณ ค่ายลูกเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนห้วยพลู ประจำปีการศึกษา 2558
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 “ การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับนโยบาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ฯ
นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู รับนโยบาย นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ข้าราชการแล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3"
29 พฤศจิกายน 2559 - นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน ปีที่ 3" ที่โรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวชิราวุธ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]