[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วย โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านพุกระโดน
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุกระโดน และ วัดใหม่ละไมทอง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2560
โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2560 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560
โรงเรียนบ้านซำรัง ได้จัดพิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาด เป็นประธานในพิธี พ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี 2560
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมเด็กนักเรียนให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ ทางด้านการแสดงออ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ พ.ศ. 2560
โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายขันชัย ย่อมครบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยง (Coaching) สู่โรงเรียนบ้านป่าขนุน
วันที่25พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ (Coaching) นำโดยนายเฉลิม พุ่มไพจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสพฐ. และนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย มาตรวจเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดให้มีการโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ในทุกระดับชั้้น นักเรียนเริ่มเรียนตามปกติ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
"ดินทองโมเดล"นางสาวปุญญาดา เทือกเพีย รัับรางวัลสื่อผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางปุญญาดา เทือกเพีย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง เข้ารัับรางวัลสื่อผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้นโยบาย"ดิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ STEM Project โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม นิทรรศการ "เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ STEM Project"เพื่อสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM ให้กับนักเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เมื่อวันที่ 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]