คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐาน/การปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร

คู่มือมาตรฐาน/การปฏิบัติงาน
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร