สารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อโรงเรียนและผู้บริหาร จำนวนครู จำนวนนักเรียน   คลิ๊กที่นี่

2.  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน แยก ชั้น เพศ         คลิ๊กที่นี่

3. จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ ห้องเรียน เป็นรายอำเภอ   คลิ๊กที่นี่

4. จำนวนโรงเรียนแต่ละประเภทในสังกัด   คลิ๊กที่นี่

5. โรงเรียนประชารัฐ    คลิ๊กที่นี่

6. โรงเรียนในฝัน   คลิ๊กที่นี่

7. โรงเรียนดีประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   คลิ๊กที่….    

8. โรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

9. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 7 ขนาด  ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

10. โรงเรียนขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

11. โรงเรียนขนาดกลาง (นร.121-499)   คลิ๊กที่นี่

12. โรงเรียนขนาดใหญ่ (นร. 500 คนขึ้นไป)  คลิ๊กที่นี่

13. จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำแนกรายอำเภอ อัตราส่วน   คลิ๊กที่นี่

14. สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559-2564   คลิ๊กที่นี่

15. จำนวนนักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2563   คลิ๊กที่นี่

16. จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563   คลิ๊กที่นี่

17. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563   คลิ๊กที่นี่

18. จำนวนครู ผู้บริหาร และอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

19. รายชื่อผู้บริหารและผอ.กลุ่มบนสำนักงานเขตฯ ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

20. รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาบนสำนักงานเขตฯ ปีการศึกษา 2564   คลิ๊กที่นี่

21.เปรียบเทียบผล Onet ป.6 ปี 62-63  ภาพรวมเขต   คลิ๊กที่นี่

22.เปรียบเทียบผล Onet ม.3 ปี 62-63  ภาพรวมเขต   คลิ๊กที่นี่

23.รายงานผล Onet  ป.6 ปีการศึกษา 2563 เรียงลำดับเฉลี่ยรวม รายโรง   คลิ๊กที่นี่

24.รายงานผล Onet  ม.3 ปีการศึกษา 2563 เรียงลำดับเฉลี่ยรวม รายโรง   คลิ๊กที่นี่

25.สรุปการรวม เลิกสถานศึกษา ปี 2554-2564   คลิ๊กที่นี่

26.รายชื่อโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร   คลิ๊กที่นี่
27 รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต    คลิกที่นี่….    
28 รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง   คลิกที่นี่….