แจ้งบัญชีจัดสรรโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปี 2565

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอแจ้ง บัญชีจัดสรรโครงการการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับการดำเนินการจัดซื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการจัดซื้อ ในภาพรวมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

1. หนังสือแจ้งโรงเรียนคลิดที่นี่

2. สิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบคลิกที่ี่ …..1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น