จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2565)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้ บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปืงบปะมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๕) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรรายโรง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดาวน์โหลด

1. หนังสือ

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น