เรื่อง : โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ขยายโอกาส และมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีครู
ไม่ครบชั้น หรือครูไม่ตรงวิชาเอก และได้คัดเลือกโรงเรียนที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ฯ ดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ดังกล่าว
ที่ผ่านการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมความพร้อม
เพื่อรับการสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อไป

1. หนังสือดาวน์โหลดคลิกที่นี่….

 2. เอกสารแนบ1

 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น