การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัตการศึกษาทางไกล งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๗,๙๑๔ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ขอแจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก             บัญชีจัดสรรโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV  โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าว ต่อไป

รายละเอียดบัญชีจัดสรรคลิกที่นี่…….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *