[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.238.147.211     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ร.ร.บ้านหนองกลด สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
โดย : pitlok2
เข้าชม : 1436
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกลด

เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

………………………………………………………………………..

                                ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองกลด ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่  22 / 2546  สั่ง    วันที่ 8  กรกฎาคม  2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จำนวน  1  ชุด  รวม  11  รายการ                ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา   ให้แก่

โรงเรียนบ้านหนองกลด    วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่   8  สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา

08.30น. ถึง 15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ    ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านหนองกลด   ตำบลเนินกุ่ม

อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  และกำหนดเปิดซองราคาในวันที่   9  สิงหาคม  พ.ศ. 2555   เวลา  10.00  น. ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านหนองกลด  ตำบลเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก

                                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านนองกลด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  084-4928284   ในวันและเวลาราชการ

 

                ประกาศ ณ  วันที่   27   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2555

 

                                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                                                 ( ว่าที่ร้อยตรีเกตุ    ต่วนเครือ )

                                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลด

 

 

 

รายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2555

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

Personal  Computer  for  Classroom:  PCC  Type  2

 

ลำดับ

รายการครุภัณฑ์

ราคา      ต่อหน่วย

จำนวน

งบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน)

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง  (สำหรับครู)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type B

เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ

 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ชนิดพ่นหมึก

เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู)

เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู)

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน)

เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน)

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย

 

16,000

23,000

4,500

20,000

4,500

1,800

1,200

800

1,000

300

9,000

3

1

1

1

1

1

1

1

3

6

1

48,000

23,000

4,500

20,000

4,500

1,800

1,200

800

3,000

1,800

9,000

 

                     รวม  1   ชุด  11    รายการเป็นเงิน

 

 

117,600.-

 

                                                                                                                 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านท่าข้าม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน 19/พ.ย./2563
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 13/ก.ค./2563
      ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 6/ก.ย./2562
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/มิ.ย./2562
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 27/มิ.ย./2562