[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.238.147.211     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : โรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน
โดย : pitlok2
เข้าชม : 1937
จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 

 

ประกาศ  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน

………………………………………………………………………..

                         ด้วยโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง   ต. วังนกแอ่น  อ. วังทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2   มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ  ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน จำนวน  4  รายการ  ประจำปีงบประมาณ  2555  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  180,000  บาท  ( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )  ตามรายการดังนี้

                                1. ก่ออิฐฉาบปูนผนังกั้นห้องเรียน                       จำนวน     60  ตรม.

                                2.  ปูพื้นกระเบื้อง                                                  จำนวน   216  ตรม.

                                3.  ติดตั้งฝ้าทีบาร์                                                   จำนวน    162  ตรม.

                                4  ทาสีผนังห้องเรียน                                             จำนวน     18   ตรม.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                               1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                                 

                        4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนบ้าน

แก่งจูงนาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม  2555  จนถึงวันที่  8  สิงหาคม  2555  เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น. ณ  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ** ในวันที่  1  สิงหาคม  2555 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  27  กรกฎาคม  2555   จนถึงวันที่  8  สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30น. ถึง 16.30.น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนางและกำหนดเปิดซองราคาในวันที่  9 สิงหาคม  2555   ตั้งแต่เวลา   10.00  น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาจ้างได้ที่ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  8   สิงหาคม   2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ -  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  084-8140619  หรือ 081-9733990 ในวันและเวลาราชการ

 

                ประกาศ ณ  วันที่   27   เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.  2555

 

                                                                                                (ลงชื่อ)        

                                                                                                             (  นายวีรบูล     เสมาทอง  )

                                                                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

 
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านท่าข้าม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน 19/พ.ย./2563
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 13/ก.ค./2563
      ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 6/ก.ย./2562
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/มิ.ย./2562
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 27/มิ.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป