[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.210.12.229     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
เรื่อง : O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดย : admin
เข้าชม : 226
เสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางละออ  อุทัยวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางกัลยา  ลิมานนท์ดำรงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางจิตติมา สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายบุญสม  อิ้มทับ พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ 4 คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างครุภัณฑ์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวสกาวดาว  งามวิลาศ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่....
นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่....
นายโรจน์  โพธิ์งาม ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายขจรศักดิ์  เสือขำ พนักงานขับรถยนต์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ ลูกจ้างชัวคราว คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...


นางลดาวัลย์  กอบผั้น ผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางราตรี  แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวบุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางพรรณณิภา  สนั่นนาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
น.ส. พิชชานันท์ สุทธิ์วิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวพนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...


นายสุมาลี  ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายพิทักษ์  อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางสาวพรพิมล อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.


นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางกนิษฐา  พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางณิชาภา สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาว ยุพิน สิทธิไกรพงษ์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...


ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสริมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาววราภรณ์ โพิธิ์มาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาวยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายยุทธพงษ์  กาญจนะโกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
น.ส.ขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายภานุกร  ปานนิ้ม ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางจันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรลดา  ทรงเจริญ ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
ลูกจ้าง คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...


ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศฯ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายอดุลย์  เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาว ณัชชนิฎฐา  พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่...
นางสาว พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางอัจฉริยา เอกวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นางเกษมศรี รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นายบดินทร์ สินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร...คลิกที่นี่.
นายวชิระ วงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นายอำพล ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คู่มือเอกสาร..คลิกที่นี่..
นางนิตยา อะทะไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O485 อันดับล่าสุด

      O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 29/ก.ค./2563
      O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิกดูรายละเอียดข้อย่อย 15/ก.ค./2563
      O14 : มาตรฐานการให้บริการ 15/ก.ค./2563
      O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 15/ก.ค./2563
      O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน 11/ก.ค./2563