[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.201.18.139     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2  

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
อีเมล์ : wuttipong.boon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0849494947

ชื่อ : น.ส.บุญเรือง คงพิรอด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานสรรหา สอบแข่งขัน การย้ายครู งานลาออก/กลับเข้ารับราชการ
อีเมล์ : ruangboon1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-266638

ชื่อ : นาง สุพัตรา ปานรอด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานนิเทศ ติดตามฯ สาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ : jinasunim@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0844850787

ชื่อ : นางมะลิ กองธรรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อีเมล์ : m.malipl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-857914

ชื่อ : นาย ประเสริฐ ปานรอด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรฯ สาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : prasertpanrod@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892692099

ชื่อ : นางพรรณนิภา เครือษา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : ข้อมูลบุคลากรเบิกจ่ายตรง งานอัตรากำลัง ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
อีเมล์ : vavaya2415@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 093-140566

ชื่อ : นางพัสนันท์ เติบภักดี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานมีและเลื่อนวิทยฐานะ งานประชุม อกศจ. กศจ.
อีเมล์ : buasri15@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-236639

ชื่อ : นางสรัญญา แสงชัย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรฯ สาระศิลปะ
อีเมล์ : nulek.sa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-272100

ชื่อ : นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ สาระภาษาไทย
อีเมล์ : songpardits@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813951324

ชื่อ : นางนฤมล จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ การศึกษาปฐมวัย​
อีเมล์ : narumonjanchai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819714553

ชื่อ : นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานวัดและประเมินผล สาระการงานอาชีพ
อีเมล์ : ajarn_phatcharee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0852687526

ชื่อ : นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : หน้าห้อง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
อีเมล์ : Pensinee289@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0641429399

ชื่อ : นางสาว ยุพา บุญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ ที่ราชพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-857116

ชื่อ : นาย ภานุกร ปานนิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 061-805711

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรลดา ทรงเจริญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : การเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-183478

ชื่อ : น.ส.จันทิมา เชื้อบุญไทย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร วางฏีกา ส่งเบิก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-651874

ชื่อ : น.ส. ชลดา ศรีสมัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : ค่าสาธารณูปโภค งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-626509

ชื่อ : นางสาวสกาวดาว งามวิลาศ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0620247971

ชื่อ : นาย ขจรศักดิ์ เสือขำ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาว พนิดา จันทร์สอน
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ ประสานงาน
อีเมล์ : Janson091517@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0990702471
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.