[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.201.18.139     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2  

ชื่อ : นายโรจน์ โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : ยามรักษาการณ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกรียงศักิ์ มงคลทอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างช่วคราว
หน้าที่หลัก : ยามรักษาการณ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : แม่บ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0987509372

ชื่อ : นายประจวบ จันทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
หน้าที่หลัก : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นส.อาภัสรา ทองประเสริฐแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
หน้าที่หลัก : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกมล สุมาลา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประสิทธิภร เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่หลัก : ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณิชาภา สังข์เมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานโครงการอาหารกลางวัน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
อีเมล์ : sujira_taky@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-622444

ชื่อ : นายเฉลิม พุ่มไพจิตร
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
หน้าที่หลัก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปะ
หน้าที่หลัก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
อีเมล์ : phin.obecplk2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-637457

ชื่อ : นางจิตติมา สมถวิล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานควบคุมภายใน งานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0910322177

ชื่อ : ดร.วสันต์ ปานทอง
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
หน้าที่หลัก : กำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมฯ กลุ่มนิเทศฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0987466792

ชื่อ : นางสาวพรพิมล อ่อนอุระ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
อีเมล์ : ponpimon_onura@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817859149

ชื่อ : น.ส. พิชชานันท์ สุทธิ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล งานพนักงานราชการ ลูกจ้าง งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
อีเมล์ : ์NUT_Woon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-707309

ชื่อ : นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : Porn2525pd@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0851441333

ชื่อ : นายปรีชา ทัพใหญ่
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
หน้าที่หลัก : กำกับ ดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817497577

ชื่อ : น.ส.วรากรณ์ โพธิ์มาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานเงินยืมทดรองราชการ งานบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-209599
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.