[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.201.18.139     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2  

ชื่อ : นางสุภานรี ไทยโกษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานบำนาญ ค่าเช่าบ้าน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094-713011

ชื่อ : นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ขจีพันธ์ เสือขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 091-843906

ชื่อ : นางอัจฉริยา เอกวิลัย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สาระภาษาต่างประเทศ งานส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT
อีเมล์ : achariya1808@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0826697941

ชื่อ : นางเกษมศรี รุณไชย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานเลขานุการ กตปน. สาระศิลปะ
อีเมล์ : aorka8867@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0629355647

ชื่อ : นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อีเมล์ : kanitsat1981@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899451612

ชื่อ : นางสาวนุชรี วงค์แก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมพัฒนาระบบกันฯ สาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ : Bankhawsak@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0838756516

ชื่อ : นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานวัดและประเมินผล สาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : kongjew2526@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0962152632

ชื่อ : นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สาระการงานอาชีพ
อีเมล์ : tang.poohh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0615584555

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานนิเทศ ติดตามฯ สาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : ta_teerawat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817070879

ชื่อ : นายบดินทร์ สินตั้ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สาระสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : supervisorbenpl2@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0805110035

ชื่อ : นายวชิระ วงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ สาระภาษาไทย
อีเมล์ : washira258@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0865908948

ชื่อ : นายอำพล ช้างพินิจ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานเลขานุการ กตปน. สาระสังคมศึกษา
อีเมล์ : ampon6365@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0622624154

ชื่อ : นายวิรัตน์ สุทัศน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรฯ การศึกษาพิเศษ
อีเมล์ : wirat.suthat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0818572522

ชื่อ : นางนิตยา อะทะไชย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการกลุ่ม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0869399071

ชื่อ : นางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการกลุ่ม
อีเมล์ : anuttri2019@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0984459248

ชื่อ : น.ส.ธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-037599

ชื่อ : จีระพงษ์ จันทร์คำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ธุรการกลุ่ม งานVDO conference และคอมพิวเตอร์เครือข่าย ICT
อีเมล์ : jeerapong@phitsanulok2.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0894794284
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.