[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.24.23     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


แผนผังหน่วยงาน
เธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ เธžเธฅ 2
Click ดูประวัติ
นายอุดม สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
Click ดูประวัติ
ดร.วสันต์ ปานทอง
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
Click ดูประวัติ
นายปรีชา ทัพใหญ่
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
Click ดูประวัติ
นางลดาวัลย์ กอบฝั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานกรอบอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่ง การประเมินค่างาน
Click ดูประวัติ
นายบรรพต ศรีชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
งานวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุมาลี ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
งานติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
Click ดูประวัติ
นางสุราณี เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
งานระบบควบคุมภายใน
Click ดูประวัติ
นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานกิจการนักเรียน งานลูกเสือฯ งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นายยุทธพงษ์ กาญจนโกมล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบบัญชี สถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางราตรี แจ่มใส
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
งานสรรหา ย้ายผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.