[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.200.21     
เมนูหลัก
Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


แผนผังหน่วยงาน
เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นางสุราณี เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
งานพัฒนาองค์กร คำรับรองปฏิบัติราชการ
Click ดูประวัติ
นางกัลยา ลิมานนท์ดำรงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานประสานงาน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางละออ อุทัยวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานยานพาหนะ งานวันสำคัญ
Click ดูประวัติ
นายปิยะ ธูปทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
งานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายบุญสม อิ้มทับ
พนักงานธุรการ ส.4-หัวหน้า
ควบคุมการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางจิตติมา สมถวิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานควบคุมภายใน งานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานสารบรรณ งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายอัตถพร จันทรพินิจ
ช่างไฟฟ้า 4
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นาย ขจรศักดิ์ เสือขำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ
ช่างไม้ 4
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ
ธุรการโรงเรียน
หน้าห้อง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
Click ดูประวัติ
นางสาวสกาวดาว งามวิลาศ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นางสาว พนิดา จันทร์สอน
ธุรการโรงเรียน
งานสารบรรณ ประสานงาน
Click ดูประวัติ
นายโรจน์ โพธิ์งาม
ลูกจ้างชั่วคราว
ยามรักษาการณ์
Click ดูประวัติ
นายเกรียงศักิ์ มงคลทอง
ลูกจ้างช่วคราว
ยามรักษาการณ์
Click ดูประวัติ
นางนพมาศ ฮุยเกี๊ยะ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.