[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.203.18.65     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง-และค่าแรงงาน ประจำปี พศ 2565
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2565
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


แผนผังหน่วยงาน
เธ™เธดเน€เธ—เธจ เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธก
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสรัญญา แสงชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ สาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ สาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นาง สุพัตรา ปานรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานนิเทศ ติดตามฯ สาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นาย ประเสริฐ ปานรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ สาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนฤมล จันทร์ฉาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฯ การศึกษาปฐมวัย​
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานวัดและประเมินผล สาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางเกษมศรี รุณไชย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานเลขานุการ กตปน. สาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
งานวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวนุชรี วงค์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบกันฯ สาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานวัดและประเมินผล สาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานนิเทศ ติดตามฯ สาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอำพล ช้างพินิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานเลขานุการ กตปน. สาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ สุทัศน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ การศึกษาพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : หน่วยตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.