[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.208.202.194     
เมนูหลัก
Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


แผนผังหน่วยงาน
เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธšเธธเธ„เธ„เธฅ
Click ดูประวัติ
นางลดาวัลย์ กอบฝั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
Click ดูประวัติ
นางมาลัย รุ่งแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
Click ดูประวัติ
น.ส.บุญเรือง คงพิรอด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานสรรหา สอบแข่งขัน การย้ายครู งานลาออก/กลับเข้ารับราชการ
Click ดูประวัติ
นางมะลิ กองธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Click ดูประวัติ
นางพรรณนิภา เครือษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ข้อมูลบุคลากรเบิกจ่ายตรง งานอัตรากำลัง ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Click ดูประวัติ
นางพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานมีและเลื่อนวิทยฐานะ งานประชุม อกศจ. กศจ.
Click ดูประวัติ
น.ส. พิชชานันท์ สุทธิ์วิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล งานพนักงานราชการ ลูกจ้าง งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร พล 2
2 : อำนวยการ
3 : นโยบายและแผน
4 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 : ตรวจสอบภายใน
6 : นิเทศ ติดตาม
7 : บริหารงานบุคคล
8 : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
9 : กลุ่มกฏหมายและคดี
10 : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.