[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.207.137.4     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 63 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
2 การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3( อ่าน : 72 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางสาวหนึ่งเสมอ เสนารักษ์
28/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) ( อ่าน : 226 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นางสาวขวัญใจ อินปา
18/ก.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach )( อ่าน : 111 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวขวัญใจ อินปา
18/ก.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 257 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกาญจนกุล
2/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 463 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
20/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 588 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางสาวกุมารี ฝั้นหลี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านเขาเขียว
21/ก.พ./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 297 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ พรศิริ โหมดพันธ์
8/ก.พ./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ( อ่าน : 405 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางวิรัตน์ เลิศแตง
9/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 429 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวศตพร จันทร์เจริญ
6/ม.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ( อ่าน : 509 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ นางสาวศตพร จันทร์เจริญ
25/ต.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย ( อ่าน : 406 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางพรรณทิพภา จำเนียนพรม
1/ต.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานและการแสดงบทบาทสมมติ ( อ่าน : 628 / ดาวน์โหลด : 84 ) เจ้าของ นางสาวณิชากร มั่นอ่ำ
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย ( อ่าน : 889 / ดาวน์โหลด : 90 ) เจ้าของ นางสาวขวัญใจ อินปา
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 596 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ นางนภสร เสนาพร
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาเอกสารการประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word( อ่าน : 476 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางสาวชัญญานุช พันเขียว
29/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 642 / ดาวน์โหลด : 92 ) เจ้าของ ปิยะนุช เอี่ยมเนตร
22/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 946 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ นายเอกพันธ์ กลมพุก
23/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 615 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 636 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ นางพิมลพรรณ สีบุญ
11/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>