[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.196.26.1     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางพรรณทิพภา จำเนียนพรม
1/ต.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานและการแสดงบทบาทสมมติ ( อ่าน : 106 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางสาวณิชากร มั่นอ่ำ
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย ( อ่าน : 95 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางสาวขวัญใจ อินปา
11/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 129 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางนภสร เสนาพร
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาเอกสารการประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word( อ่าน : 122 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางสาวชัญญานุช พันเขียว
29/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 175 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ ปิยะนุช เอี่ยมเนตร
22/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 357 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นายเอกพันธ์ กลมพุก
23/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 236 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
13/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 243 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางพิมลพรรณ สีบุญ
11/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 กลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.พช.1( อ่าน : 265 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.พช.1( อ่าน : 264 / ดาวน์โหลด : 36 ) เจ้าของ นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ใช้ชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที 4 ( อ่าน : 366 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นางสาวนุชจรี สละริม
4/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 397 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
5/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 359 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
30/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 506 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 516 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางสาวเสาวภา ภู่จีน
14/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 602 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา BANTHUNGNOI MODEL ( อ่าน : 815 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
16/ก.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม( อ่าน : 639 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 675 / ดาวน์โหลด : 82 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>