[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.91.38.173     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกด

เจ้าของผลงาน : นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์
จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 1244    จำนวนการดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ผลการพัฒนาพบว่า 

๑. หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกดจำนวน ๘ เล่ม มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๘๘.๑๘/๘๖.๑๔ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้          ๘๐/๘๐

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก ทั้งเป็นรายข้อและโดยภาพรวมดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 30/ก.ค./2560
      วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 22/มิ.ย./2560
      รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 21/พ.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2/พ.ค./2560
      การประเมินโครงการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ปีการศึกษา 2559 22/เม.ย./2560