[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัวสุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา โชติกคาม โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2629    จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                     รายงานการใช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เรื่อง  เรียนรู้ตัวเรา 

                                   ชีวิตและครอบครัว  สุขภาพของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ผู้ศึกษา                      วิทยา  โชติกคาม

ปีที่ทำการศึกษา       2553

 

 


                   การศึกษาการใช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เรื่อง  เรียนรู้ตัวเรา  ชีวิตและครอบครัว  สุขภาพของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เรื่อง  เรียนรู้ตัวเรา  ชีวิตและครอบครัว  สุขภาพของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนบ้านผาท่าพล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  จำนวน  15  คน  โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาได้แก่  แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  E1  และ  E2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ  Wilcoxon Signed  Rank  Test   และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการวิจัยพบว่า 

                   แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เรื่อง  เรียนรู้ตัวเรา  ชีวิตและครอบครัว  สุขภาพของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี  และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการหาประสิทธิภาพ  เท่ากับ  83.29/83.00 

                   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา  เรื่อง  เรียนรู้ตัวเรา  ชีวิตและครอบครัว  สุขภาพของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง    มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป