[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสองแคว

เจ้าของผลงาน : นางวิภาดา กำบังภัย
พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 3580    จำนวนการดาวน์โหลด : 195 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสองแคว  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สาระประวัติศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง     เล่าเรื่องเมืองสองแคว               3เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน        และ   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3     ที่มีต่อ

การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้     สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม   

สาระประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนอนุบาลวัดวังพิกุล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1  ห้องเรียน จำนวน 27   คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Pusposive  Sampling) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         ภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดทางลัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  จำนวน 2  คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี   4  ชนิด         คือ      1)  เอกสารประกอบ

การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว    จำนวน 6   เล่ม       2)  แผนการจัดการเรียนรู้     จำนวน 14  แผน

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จำนวน   12  ข้อ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้                 16  ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ     t-test  for  dependent  ผลการวิจัยพบว่า 

                   1.  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   86.88/84.57    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด                            

                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว  เท่ากับ  0.6995  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69.95

  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เล่าเรื่องเมืองสองแคว  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก ( =  2.77)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป