[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : บทความวิชาการ เรื่อง ข้อควรรู้...ก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เจ้าของผลงาน : นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
เสาร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1583    จำนวนการดาวน์โหลด : 133 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 44 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

            1. ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน  ที่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

            2. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม

 

       เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ และสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ผู้เขียนจึงขอนำเสนอสิ่งที่สถานศึกษาควรรู้ก่อนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  ดังต่อไปนี้

1.  การประเมินคุณภาพภายในควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก  ประกอบด้วย  15 มาตรฐาน  65 ตัวบ่งชี้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 11 มาตรฐาน  51 ตัวบ่งชี้ ในระดับการศึกษาปฐมวัย  รวมทั้งมาตรฐานเพิ่มเติมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น

                2.  การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

                3.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในได้ตั้งแต่ ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  วางแผน  ร่วมกันดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  รวมทั้งร่วมกันปรับปรุง พัฒนา  และผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ

                4.  คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประเมินคุณภาพภายใน  มีดังนี้

                     1)  มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย

                     2)  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร

                     3)  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

                    4)  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปความ

                     5)  มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส ปราศจากอคติ

                     6)  รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษา

                5.  คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน  มีดังนี้

                     1)  มีประสบการณ์การสอนหรือการบริหารหรือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                     2)  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                     3)  มีความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                     4)  มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของสถานศึกษา

                     5)  มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                6.  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน  สามารถแบ่งออกเป็น 3  ขั้นตอน  ดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการประเมิน

                     1)  การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษา  ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

                     2)  การแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ที่ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้  ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการประเมิน

                             การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในควรดำเนินงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  เริ่มจาก  Plan - การกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  ระยะเวลา  งบประมาณ  และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  Do – การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งรายงานผลการประเมินขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการ  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา  Check – การตรวจสอบผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 4  มาตรฐาน และ Act – การนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้   

     ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำรายงานผลการประเมิน

                   การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ให้หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ

                 7.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับการประเมินคุณภาพภายใน  มี 3  วิธี  ดังนี้

                   1)  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  เช่น  รายงานประจำปีของสถานศึกษา  รายงานการประเมินโครงการ  แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานของผู้เรียน  ป้ายนิเทศ 

                   2)  การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
             
     3)  การสังเกตจากแหล่งข้อมูลทางสังคมโดยรอบ และกายภาพของสถานศึกษา  เช่น  การสังเกตการจัดการเรียนรู้  การสังเกตปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมาย  การสังเกตสภาพแวดล้อม

                โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 

       8.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) สามารถกระทำได้ 3  ลักษณะ ได้แก่

                     1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่
และบุคคล  เพื่อพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคน  จะทำให้ข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม่

     2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้อื่นรวม 3 คน  จะทำให้ข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

     3)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกัน เช่น  การศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์  การสังเกต  จะทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

       9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็น  4 ด้าน  ดังนี้

                     1)  มาตรฐานด้านประโยชน์จากการประเมิน (Utility  Standard) คือ  ผลการประเมินต้องให้ข้อมูลตรงตามที่ผู้รับการประเมินต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง

                     2)  มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility  Standard) คือ  วิธีการประเมินต้องมีความเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติจริง  ประหยัด  คุ้มค่า  และเหมาะสม

                     3)  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety  Standard) คือ  วิธีการประเมินต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน

                     4)  มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy  Standard) คือ  วิธีการประเมินต้องมีความถูกต้อง  และให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

                10.  การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  สามารถจัดทำตามวัตถุประสงค์ของการรายงาน  ดังนี้

                   1)  การรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ต่อคณะกรรมการสถานศึ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 8/พ.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563
      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562ความคิดเห็นที่ 1 เสาร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 23:18:30
  ข้อความ :

    

อยากมีข้อสงสัย 
ยินดีให้คำปรึกษานะคะ
โดย : นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒    ไอพี : 171.4.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป