[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

เจ้าของผลงาน : นางสาธิตา มณีศรี
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1069    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชื่อผู้วิจัย  นางสาธิตา  มณีศรี
สถานศึกษา โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1
ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

  บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมี  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียน  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  คน  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  7 แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง รวม  14  ชั่วโมง   2)  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ    มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.23 ถึง 0.63  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียน  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้   t-test   (Dependent  Samples)
  ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.69/82.64   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ 0.6044  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  60.44 
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ   ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.60   อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมากที่สุด  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  จึงควรได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 23/พ.ย./2563
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว 21/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5/ต.ค./2563
      ผลการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนและการดำเนินการโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านปากยาง 27/ส.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2561 10/พ.ค./2563