[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : วงรอบใหม่...ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน : นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 1085    จำนวนการดาวน์โหลด : 480 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  จะอยู่ในขั้นการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  ภายใต้บริบท  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งนำผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
               การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อเนื่องและยั่งยืน  ผู้เขียนจึงขอนำเสนอแนวทางการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
PDCA  ดังนี้

 

1.  การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่

2.  การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3 - 5 ปี) ไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

3.  การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา ฯลฯ  ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติการประจำปีของปีต่อไป  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมีความสอดคล้อง  เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมทั้งได้ใช้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว  อาจใช้แผนภาพ  แผนภูมิ  กราฟ  ตาราง  ฯลฯ  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น  และสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  โดยให้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว  อยู่ในหลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

               4.  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

5.  การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา  เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามแผนที่กำหนดไว้  รวมทั้งเตรียมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

                 6.  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายความสำเร็จ  เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่

หากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ให้สถานศึกษาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป  และหากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  ให้สถานศึกษาวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ควรพัฒนา  โดยเริ่มต้นการพัฒนาตามวงจรคุณภาพรอบใหม่ต่อไป

 

                จากข้อความที่นำเสนอข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใช้สารสนเทศของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา  การดำเนินงานตามแผน  การตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนา  ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์  โดยสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของทุกคนในสถานศึกษา

 

ท้ายที่สุดนี้  ผู้เขียนเชื่อว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 8/พ.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563
      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562