[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.213.192.104     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางอัจฉรา อิ้มทับ
อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 3049    จำนวนการดาวน์โหลด : 157 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อผลงาน                  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
                                    เรื่อง  การสร้างคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อผู้รายงาน              
นางอัจฉรา  อิ้มทับ

ปีการศึกษาที่ศึกษา      :   2555

 

บทคัดย่อ

 

                    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2555  จำนวน  20  คน  ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  6  ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 13 รายการ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการหาค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

                    ผลการศึกษา  พบว่า

                    1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  86.23/82.34
   

                    2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 
                    3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เท่ากับ .6618 แสดงว่ามีผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6618  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.18
                    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  เรื่อง  การสร้างคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  ได้แก่  ด้านผลผลิต  รองลงมา  ได้แก่  ด้านปัจจัยนำเข้า  และด้านกระบวนการ  ตามลำดับ  ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 8/พ.ย./2563
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี 2/ก.ย./2563
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี 2/ก.ย./2563
      Best Practice \"การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น\" 18/ธ.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป