[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.145.81.105     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 290 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[sticker]
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
จันทร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 393    จำนวนการดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

 

                การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดรักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  จำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .884  และ  3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.852

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation)  และการทดสอบที  (t-test)

                ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

                1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น  มีค่าประสิทธิภาพ 87.57/87.38  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.55  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 )

 บทคัดย่อ

 

                การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดรักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  จำนวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .884  และ  3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.852

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation)  และการทดสอบที  (t-test)

                ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

                1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น  มีค่าประสิทธิภาพ 87.57/87.38  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  รักชีวิตรักสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.55  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 )

 

 

 
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ปีการศึกษา 2559 22/เม.ย./2560
      รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 29/ส.ค./2559
      รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 28/ส.ค./2559
      รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ 10/ส.ค./2559
      DeadsOul 9/ส.ค./2559