[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
ศุกร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 444    จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง  8  เล่ม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2       ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560   โรงเรียนพิชัย   อำเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จำนวน  39   คน  ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย   วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  8  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน   เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สำหรับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  5    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    
ค่าร้อยละ (%)   ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และค่าการทดสอบที ( t-test Dependent 

ผลการศึกษาพบว่า
 
1. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง 8 เล่ม   มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยรวมเท่ากับ 85.20/83.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย  วิชาประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ทั้ง  8  เล่ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ชุดย้อนรอยพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย   วิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6/ม.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย 1/ต.ค./2561