[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.87.176.39     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดเมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   การทำบัตรข้าราชการ
    การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    การเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยง
 การดำเนินการเพื่อจัดการ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายเอกพันธ์ กลมพุก
จันทร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 771    จำนวนการดาวน์โหลด : 80 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
     การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
          1.  เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
          2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ
การคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 
          3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ
การคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 
          4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ภาคเรียนที่  1   จำนวนนักเรียน  25 คน
 
       เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
           1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 18 ชุด
           2.  แบบทดสอบทักษะการคิดพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (ฉบับที่ 1-4)  จำนวน 4 ฉบับ   
           3.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (ฉบับที่ 5-8)   จำนวน 4 ฉบับ   
           4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิด   พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ 
  
        ผลการวิจัยพบว่า 
        1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีดังนี้
            1.1  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทั้งหมด 18 ชุด                    มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกชุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51 - 4.61   
            1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                  กับนักเรียน 3 กลุ่ม มีดังนี้  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (3 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  75.00/75.56              หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มเล็ก   (12 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  76.53/75.83  และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับนักเรียนทั้งชั้นเรียน  (37 คน)   พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.45/77.51  และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (25 คน)        พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  80.07/78.64
        2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ  การคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
        3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
         4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการคิด      พื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.58  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.35
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17/มิ.ย./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6/ม.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป