[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.163.20.123     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางนภสร เสนาพร
จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 317    จำนวนการดาวน์โหลด : 59 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้รายงาน นางนภสร  เสนาพร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ     
สถานศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปีที่พิมพ์ 2560
           
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
และปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค  เทคนิคหนึ่งที่เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ คือ เทคนิคเรียนรู้แบบร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นทีม  STAD  (Student  Teams  Achievement  Division) ซึ่งเทคนิคนี้จะส่งเสริม
ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มและแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะนักเรียนให้มีความชำนาญและเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น   
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  จังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  17  แผน    2)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  6  เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  และ  4)  แบบวัดความพึงพอใจ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)    ผลการศึกษาพบว่า
1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.60/80.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้    
2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.6228   แสดงว่า  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.28
          3.  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20/มี.ค./2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9/ม.ค./2562
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5/ก.พ./2561