[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย

เจ้าของผลงาน : นางสาวขวัญใจ อินปา
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 453    จำนวนการดาวน์โหลด : 59 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
1.1   ความเป็นมาและสภาพปัญหา
จากการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ในช่วงระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 ว่าด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับ
เด็กอายุ 3 - 6 ปี  มุ่งให้เด็กมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  ช่วงอายุ 4 - 5 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1  ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง  และตัวบ่งชี้ที่ 9.1.2  เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง  ผลจากการประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 45 คน ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา  เด็กมีพัฒนาด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน เด็กบางคนไม่กล้าพูด  ไม่มีความมั่นใจในการพูด  พูดไม่ถูกต้อง  พูดไม่คล่อง 
พูดสื่อความหมายไม่ได้ เนื่องจากเด็กไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร ใช้คำอย่างไร ในสถานการณ์ไหน  ซึ่งเด็กไม่มีพื้นฐานการพูดภาษาไทยมาก่อนครอบครัวของเด็กเป็นชนเผ่าม้ง  จึงใช้ภาษาม้งในการสื่อสารกัน  ผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทย จึงส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
           จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา  ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็ก โดยการใช้ หนังสือคำคล้องจอง Big Book เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูด 
มีความกล้าในการพูด การแสดงความคิดเห็น เลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาไทยถูกต้องที่เหมาะสมกับวัย  สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาคือการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับวัย  ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง  คืออยากให้นักเรียนพูดภาษาไทยได้  เนื่องจากนักเรียนพูดแต่ภาษาชนเผ่า คือ ภาษาม้ง  เมื่อเด็กพูดภาษาไทยได้ก็สามารถนำมาเผยแพร่แก่บุคคลในชุมชนได้  ชุมชนก็จะพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
2.1  จุดประสงค์ของการดำเนินงาน
2.1.1   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2   จำนวน  45  คน  โดยการ
ใช้หนังสือหนังสือคำคล้องจอง Big Book
                     2.1.2  เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  พูดได้ชัดเจนและถูกต้อง
                     2.1.3   เพื่อให้เด็กพูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สนองนโยบายของสถานศึกษา
และความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับชุมชน
                   2.1.4   เพื่อให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้  ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตาม บอกและสนทนาอย่างต่อเนื่องได้
 2.2  เป้าหมายของการดำเนินงาน
          2.2.1  เด็กมีทักษะทางด้านภาษา คือ  พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง   มีความมั่นใจในการพูดอยู่ในระดับดี –  ดีมาก
          2.2.2   เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้จากคำคล้องจอง วาดภาพและเล่าเรื่องราวได้

ผลการดำเนินการ /ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
          3.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
                    เด็กมีทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น พูดชัดเจนถูกต้อง  มีทักษะการพูดที่เหมาะสมกับวัย สามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ และสามารถสนทนาเป็นประโยคต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมหลักประจำวัน  6 กิจกรรม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น  ส่งผลถึงชุมชนคือ เด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็นำไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ในชุมชน ได้เรียนรู้ภาษาไทย  และสามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมอื่นของทางสถานศึกษา
           3.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
                   ผู้ปกครองมีความภูมิใจที่เด็กสามารถพูดภาษาไทยได้  และได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเด็ก
และนักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
-          รางวัลชนะเลิศ การวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
                   -    รางวัลชนะเลิศ การระบายสีภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่  ระดับชั้นอนุบาล
-    รางวัลชนะเลิศ การระบายสีภาพกิจกรรมอาเซียน ระดับชั้นอนุบาล
-    รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการแต่งกายรีไซเคิล  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล
           3.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
                 3.3.1  หนังสือคำคล้องจอง Big Book สามารถกระตุ้นความสนใจ ให้เด็กเกิดสมาธิได้นานขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่ยาวนาน และเกิดความสุขสนุกสนานในการเรียน   ได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้แก่ครูอนุบาลท่านอื่นในโรงเรียน  รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้ หนังสือคำคล้องจอง  Big Book สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้การจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านกระบวนการ Professional  Learning Community  (PLC) ของคณะครูในโรงเรียน
                 3.3.2   หนังสือคำคล้องจอง   Big Book ที่ได้จัดไว้ในมุมหนังสือ - นิทาน  เพื่อให้เด็กเกิด
นิสัยรักการอ่านหนังสือสามารถส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือแก่เด็กได้เป็นอย่างดี   ซึ่งประเมินได้จากพฤติกรรมการหยิบจับหนังสือคำคล้องจอง   Big Book มาเปิดอ่านด้วยความสนใจ และการแสดงบาทสมมุติเป็นคุณครูสอนอ่านคำคล้องจอง
                  3.3.3  หนังสือคำคล้องจอง Big Book กระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะมีรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะการวาดภาพระบายสีมีความสร้างสรรค์มากขึ้น  การระบายสีภาพสวยงามชัดเจน มีความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถพูดเป็นประโยคได้ดี

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
           1. เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางการสื่อสาร โดยการใช้หนังสือคำคล้องจอง Big Book  สามารถพูด
ถาม – ตอบ เป็นประโยคอย่างง่ายได้
2.  เด็กออกเสียงคำได้ชัดเจน และถูกต้อง
           3. เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจในลักษณะรูปเล่มหนังสือคำคล้องจอง Big Book
ที่มีตัวหนังสือที่ใหญ่เด็กสามารถมองเห็นได้ทุกคน ตื่นเต้นกับการได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ 
           4. เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้โดยผ่านการนำเสนอผลงานของตนเอง
           5. ครูได้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ  เช่น ทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมือ ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมหนังสือคำคล้องจอง Big Book


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6/ม.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย 1/ต.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป