[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.206.194.210     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย

เจ้าของผลงาน : นางสาวขวัญใจ อินปา
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 918    จำนวนการดาวน์โหลด : 92 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
1.1   ความเป็นมาและสภาพปัญหา
จากการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ในช่วงระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560 ว่าด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับ
เด็กอายุ 3 - 6 ปี  มุ่งให้เด็กมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  ช่วงอายุ 4 - 5 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1  ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง  และตัวบ่งชี้ที่ 9.1.2  เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง  ผลจากการประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 45 คน ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา  เด็กมีพัฒนาด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน เด็กบางคนไม่กล้าพูด  ไม่มีความมั่นใจในการพูด  พูดไม่ถูกต้อง  พูดไม่คล่อง 
พูดสื่อความหมายไม่ได้ เนื่องจากเด็กไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร ใช้คำอย่างไร ในสถานการณ์ไหน  ซึ่งเด็กไม่มีพื้นฐานการพูดภาษาไทยมาก่อนครอบครัวของเด็กเป็นชนเผ่าม้ง  จึงใช้ภาษาม้งในการสื่อสารกัน  ผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทย จึงส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
           จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา  ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็ก โดยการใช้ หนังสือคำคล้องจอง Big Book เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูด 
มีความกล้าในการพูด การแสดงความคิดเห็น เลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาไทยถูกต้องที่เหมาะสมกับวัย  สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาคือการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับวัย  ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง  คืออยากให้นักเรียนพูดภาษาไทยได้  เนื่องจากนักเรียนพูดแต่ภาษาชนเผ่า คือ ภาษาม้ง  เมื่อเด็กพูดภาษาไทยได้ก็สามารถนำมาเผยแพร่แก่บุคคลในชุมชนได้  ชุมชนก็จะพัฒนาก้าวไกลมากขึ้น

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
2.1  จุดประสงค์ของการดำเนินงาน
2.1.1   เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2   จำนวน  45  คน  โดยการ
ใช้หนังสือหนังสือคำคล้องจอง Big Book
                     2.1.2  เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  พูดได้ชัดเจนและถูกต้อง
                     2.1.3   เพื่อให้เด็กพูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  สนองนโยบายของสถานศึกษา
และความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับชุมชน
                   2.1.4   เพื่อให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้  ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตาม บอกและสนทนาอย่างต่อเนื่องได้
 2.2  เป้าหมายของการดำเนินงาน
          2.2.1  เด็กมีทักษะทางด้านภาษา คือ  พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง   มีความมั่นใจในการพูดอยู่ในระดับดี –  ดีมาก
          2.2.2   เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้จากคำคล้องจอง วาดภาพและเล่าเรื่องราวได้

ผลการดำเนินการ /ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
          3.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
                    เด็กมีทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น พูดชัดเจนถูกต้อง  มีทักษะการพูดที่เหมาะสมกับวัย สามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ และสามารถสนทนาเป็นประโยคต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมหลักประจำวัน  6 กิจกรรม  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น  ส่งผลถึงชุมชนคือ เด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็นำไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ในชุมชน ได้เรียนรู้ภาษาไทย  และสามารถเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมอื่นของทางสถานศึกษา
           3.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
                   ผู้ปกครองมีความภูมิใจที่เด็กสามารถพูดภาษาไทยได้  และได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเด็ก
และนักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
-          รางวัลชนะเลิศ การวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล
                   -    รางวัลชนะเลิศ การระบายสีภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่  ระดับชั้นอนุบาล
-    รางวัลชนะเลิศ การระบายสีภาพกิจกรรมอาเซียน ระดับชั้นอนุบาล
-    รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการแต่งกายรีไซเคิล  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล
           3.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
                 3.3.1  หนังสือคำคล้องจอง Big Book สามารถกระตุ้นความสนใจ ให้เด็กเกิดสมาธิได้นานขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่ยาวนาน และเกิดความสุขสนุกสนานในการเรียน   ได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้แก่ครูอนุบาลท่านอื่นในโรงเรียน  รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้ หนังสือคำคล้องจอง  Big Book สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาใช้การจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านกระบวนการ Professional  Learning Community  (PLC) ของคณะครูในโรงเรียน
                 3.3.2   หนังสือคำคล้องจอง   Big Book ที่ได้จัดไว้ในมุมหนังสือ - นิทาน  เพื่อให้เด็กเกิด
นิสัยรักการอ่านหนังสือสามารถส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือแก่เด็กได้เป็นอย่างดี   ซึ่งประเมินได้จากพฤติกรรมการหยิบจับหนังสือคำคล้องจอง   Big Book มาเปิดอ่านด้วยความสนใจ และการแสดงบาทสมมุติเป็นคุณครูสอนอ่านคำคล้องจอง
                  3.3.3  หนังสือคำคล้องจอง Big Book กระตุ้นให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะมีรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะการวาดภาพระบายสีมีความสร้างสรรค์มากขึ้น  การระบายสีภาพสวยงามชัดเจน มีความประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถพูดเป็นประโยคได้ดี

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
           1. เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางการสื่อสาร โดยการใช้หนังสือคำคล้องจอง Big Book  สามารถพูด
ถาม – ตอบ เป็นประโยคอย่างง่ายได้
2.  เด็กออกเสียงคำได้ชัดเจน และถูกต้อง
           3. เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจในลักษณะรูปเล่มหนังสือคำคล้องจอง Big Book
ที่มีตัวหนังสือที่ใหญ่เด็กสามารถมองเห็นได้ทุกคน ตื่นเต้นกับการได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ 
           4. เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้โดยผ่านการนำเสนอผลงานของตนเอง
           5. ครูได้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ  เช่น ทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมือ ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมหนังสือคำคล้องจอง Big Book


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 28/ส.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป