[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.206.194.210     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานและการแสดงบทบาทสมมติ

เจ้าของผลงาน : นางสาวณิชากร มั่นอ่ำ
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 650    จำนวนการดาวน์โหลด : 87 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

 1.รายละเอียดการนำเสนอผลงาน                                                                                                                                                             1.1ความเป็นมา และสภาพปัญหา

จากการประเมินผลพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในมาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1        ซึ่งกำหนดไว้ว่า เด็กอายุ 5 ปี สามารถสนทนาโต้ตอบคำถาม และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งผลการประเมินทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา  2561   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 33 คน เด็กมีทักษะการพูดที่ควรส่งเสริมคือ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถสนทนาโต้ตอบเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้ เนื่องจากเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 94 เป็นเด็กชาวเขาจึงไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จึงเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมาก
       
  1.2 แนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนา

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3
ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โดยการใช้หนังสือนิทาน และการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะทางการพูด และการสื่อสารของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามวัย 
 
2.จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    2.1 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน
               2.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 33 คน โดยการใช้หนังสือนิทาน และการแสดงบทบาทสมมติ
               2.2.2 เพื่อให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้

 
3. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
  3.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
          เด็กมีทักษะการพูดที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถสนทนาโต้ตอบเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้ดี ทั้งกับเพื่อน และครู และมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้เด็กมีความสนใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
           หนังสือนิทาน หุ่นมือกระดาษ และที่คาดศรีษะตัวละครในนิทาน สามารถกระตุ้นความสนใจ ทำให้เด็กเกิดสมาธิ มีความสนใจในการทำกิจกรรมได้ยาวนานขึ้น และยังกระตุ้นให้เด็กมีความสามารถทางศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การวาดภาพ ระบายสี ที่ชัดเจน และสวยงามมากขึ้น เด็กมีการนำเสนอผลงานอย่างมั่นใจ และกล้าพูดมากขึ้น

4. ปัจจัยความสำเร็จ
          1. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร ฝ่ายการเงินจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ
          2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา คอยให้กำลังใจ และคำแนะนำในการออกแบบนวัตกรรม
          3. ได้รับความร่วมมือจากเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี เด็กสนใจ และมีความสุขในขณะทำกิจกรรม ในด้านผู้ปกครอง และชุมชนให้การสนับสนุนโดยการเล่านิทานให้บุตรหลานฟังที่บ้าน ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง

5. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned )
          1. ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทำให้พัฒนาการทางด้านการพูดของเด็กดีขึ้น มีความกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีความมั่นใจ และสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้
          2. เด็กสามารถแสดงออกในการเป็นผู้นำ - ผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การใช้หนังสือภาพส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 28/ส.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach ) 18/ก.ค./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป