[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.175.190.77     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย

เจ้าของผลงาน : นางพรรณทิพภา จำเนียนพรม
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 125    จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยประกอบไปด้วย 3.1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 3.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนการใช้เอกสารประกอบการเรียน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน
ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และนักเรียนกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 6 คน และกลุ่ม 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน เก็บรวมรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน เก็บรวมรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน มีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน E1/E2 เท่ากับ 91.06/90.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อทำการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบที (t-Test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. ผลการประเมินความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย 1/ต.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานและการแสดงบทบาทสมมติ 11/ก.ย./2561
      การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือคำคล้องจองของ Big Book ระดับปฐมวัย 11/ก.ย./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารการประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 29/มิ.ย./2561